Hyvinvointia pohjoiseen

OYS koordinoi sote-varautumista

Julkaistu:

Yliopistollisen sairaalan perustehtävät eivät muutu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteessa. OYS ottaa uutta vastuuta sote-alan valmiudesta ja varautumisesta.

 Miia Turpeisen potrettikuva
Miia Turpeinen toteaa. että yliopistosairaalan erikoissairaanhoidon tehtävät jatkuvat entisellään hyvinvointialueella.

Yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen toteaa, että yliopistollisen sairaalan perustehtävät ja keskittämisasetuksen mukaisten vaativien palvelujen tuottaminen eivät muutu, kun sairaalan ylläpitäjäksi vuodenvaihteessa tulee Pohde.

–Muutoksen yhteydessä meidän on kuitenkin hyvä hetki tarkistaa sairaalan toimintatapoja ja tehdä asioita paremmin, asiakaslähtöisemmin sekä työhyvinvoinnin ja -viihtymisen kannalta järkevämmin, Miia Turpeinen toteaa.

Sote-valmiuden koordinointi

Yliopistosairaala vastaa jatkossakin lakisääteisistä tehtävistään, joihin kuuluu erikoissairaanhoidon lisäksi myös mm. Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tehtäviä. Yhteistyössä OYSille tulee uusi rooli: yliopistosairaala vastaa ensi vuodesta alkaen sote-toimialan valmiudesta ja varautumisesta erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin ja koordinoi näitä tehtäviä koko pohjoisella alueella.

Pohteen sote-valmiuskeskuksen tehtävänä on koota ja analysoida tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteista ja niiden uhkista sekä muodostaa ja ylläpitää palvelujärjestelmän valmiutta kuvaavaa tilannekuvaa, joka sisältää tiedot toiminnasta ja kuormituksesta, henkilöstö- ja materiaaliresursseista ja tukipalveluiden toiminnasta. 

Tutkimusta ja tukea

–Yliopistosairaalalla on myös merkittävä rooli pohjoisen alueen monitieteisenä ja laaja-alaisena tutkimusorganisaationa ja koulutuskeskuksena, yliopistosairaalan johtaja toteaa.

Hän sanoo, että tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminta pysyvät yliopistosairaalan toiminnan keskiössä tulevaisuudessakin. OYS koordinoi ja tukee jatkossakin tutkimustoimintaa ja -yhteistyötä pohjoisen alueella.

Tämä rooli vahvistuu, sillä valtioneuvostossa on valmisteilla asetusluonnos, jossa yliopistosairaalat määriteltäisiin myös tutkimusorganisaatioiksi. Uudella asetuksella halutaan täsmentää ja vahvistaa yliopistollisen sairaalan nykyisiä tehtäviä ja vastuuta erikoissairaanhoidon palveluissa sekä koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Yliopistollinen sairaala jatkaa myös jo vuosia jatkunutta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteensovittamista ja tukea siten, että Pohjois-Pohjanmaan väestö saisi tarpeenmukaista hoitoa oikea-aikaisesti ja hoitoketjut toimisivat saumattomasti. Erityistason osaamista perusterveydenhuollolle varmistavat tulevaisuudessakin Osuuskunta Tervia ja Docta Oy.

–Yliopistosairaalan tukipalveluissa jatketaan hyvää yhteistyötä, jotta esimerkiksi sairaala-apteekin lääkehuollon, kuvantamisen ja patologian palveluilla tuetaan tarkoituksenmukaisesti myös yhteistyöaluetta.