Uusi sairaala

Tavoitteena terveellinen sisäilma

Julkaistu:

 Tavoitteena terveellinen sisäilma

Laajalla rintamalla tehtävä yhteistyö, suunnittelupöydiltä rakennuksen elinkaaren päähän jatkuva huolellinen tekeminen ja hippunen teknologiaa työn apuna – siinä OYSin työmaan resepti kohti turvallista ja terveellistä sairaalaa.

Kun uuden OYSin ensimmäiset osat saadaan käyttöön vuoden 2024 alkupuolella, tavoitteena on, että tilat ovat käyttäjilleen paitsi toimivat, myös sisäilmaltaan turvalliset ja terveelliset. Tämän tavoitteen eteen tehdään laajalla rintamalla töitä koko rakennushankkeen ajan. Tässä jutussa vastaamme työmaiden kosteuden- ja puhtaudenhallinnasta usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miksi työmaata ei ole verhottu suojahuppuun?

Erityisesti talviaikaan projektitoimistolle kantautuu usein kysymyksiä siitä, miksi sairaalatyömaata ei ole verhottu suojahuppuun, kuten monia muita rakennustyömaita. Sääsuojia työmailla kyllä käytetään, mutta koko sairaalakompleksin huputtaminen on jo rakennusten suuren koon vuoksi mahdoton tehtävä. Eikä hupulle ole tarvettakaan, sillä käytössä on monia muita keinoja hallita talvikelien ja sateiden aiheuttamia haasteita.

Rakennuksen eri kerroksiin on esimerkiksi tehty pitkin matkaa useita väliaikaisia vesikattoja, joiden avulla alimpien kerrosten tilat saadaan sääsuojaan jo runkovaiheen vielä ollessa käynnissä. Näin muita työvaiheita voidaan valmistella alemmissa kerroksissa jo ennen lopullisen vesikaton valmistumista.

Miten vuodenajat ja sääolosuhteet huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa?

Vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaikutukset huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa koko hankkeen ajan.Jo rakennusten suunnitteluvaiheessa hankkeen tilaaja eli sairaanhoitopiiri on asettanut kosteudenhallinnalle tavoitetason, jonka saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet ja toimintaperiaatteet on määritelty yhdessä suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa. Tehtyjen suunnitteluratkaisujen ja materiaalivalintoja täytyy olla pitkältä ajalta tunnettuja ja hyväksi havaittuja. Näyttöä pitää olla myös siitä, että ratkaisut sopivat ja kestävät Oulun seudun kaltaisessa ilmastossa.

Rakenteiden kosteusriskit, eniten huomiota vaativat kohteet ja niiden toteutusperiaatteet arvioidaan yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon kanssa. Lisäksi kaikille uudistamisohjelman eri osahankkeille on nimetty kosteudenhallinnan koordinaattori, joka valvoo ja ohjaa kosteudenhallinnan toteutumista hankkeessa aina rakennuksen käyttöönottoon asti.

Jokaiselle rakennukselle on laadittu myös oma kosteudenhallinnan riskiarviointi, jossa on huomioitu muun muassa vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaikutuksia. Näin esimerkiksi talviaikaan ajoittuvassa rakentamisessa pystytään varaamaan aikaa lumitöiden tekemiselle ja muille tarvittaville toimenpiteille.

Miten varmistetaan, että rakenteet ovat riittävän kuivia eivätkä aiheuta sisäilmaongelmia myöhemmin?

Keinoja on monia, mutta avainasemassa on rakennusajan olosuhteiden hallinta sekä pitkän aikavälin seuranta, jonka ansiosta esimerkiksi pintarakenteet pystytään asentamaan oikea-aikaisesti. Seurantaa tehdään paitsi erilaisilla mittausmenetelmillä, myös rakenteisiin asennetuilla kosteusmittausantureilla. Antureiden avulla rakenteiden kosteuskäyttäytymistä voidaan seurata niin rakennusaikana kuin rakennuksen valmistuttuakin.

Rakenteiden pinnoittamisesta ja materiaaleista päätetään aina suuremmalla asiantuntijajoukolla, jolloin valinnoissa pystytään huomioimaan kaikki tarvittavat näkökulmat. Kun valinnat ovat oikeita, säilyvät tilat terveellisinä ja turvallisina myös tulevaisuudessa.

Miten varmistetaan, ettei esimerkiksi rakennusaikainen pöly ja lika huononna uusien tilojen sisäilmaa?

Yksi uuden sairaalan sisäilmaankin vaikuttava tekijä on työmaa-aikainen puhtaudenhallinta, johon sairaalatyömaalla kiinnitetään erityistä huomiota. Kun työmaalla joudutaan tekemään pölyä aiheuttavia töitä, rajataan työalueet suojarakenteilla niin, ettei pöly pääse leviämään työmaalla. Muutoinkin tilojen siisteydestä pidetään tarkkaa huolta, ja esimerkiksi ylimääräiset materiaalit ja jätteet siivotaan päivittäin.

Merkitystä on myös varastoinnilla: rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet suojataan kastumiselta ja likaantumiselta kuljetusten, työmaavälivarastoinnin ja asennustyön aikana. Kaikkiaan materiaalitoimituksissa pyritään siihen, että tavaraa jouduttaisiin varastoimaan työmaalla pitkiä aikoja.  Tämä tekee myös puhtaudenhallinnasta helpompaa.