Tiedote

Tulevaisuuslautakunta käynnisti työnsä

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lautakuntatyöskentely alkaa. Tulevaisuuslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran 23.3.2022. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Antti Ollikainen.

Tulevaisuuslautakunta käynnisti työnsä innostuneena ja motivoituneena. Kokouksen keskeisenä asiana oli monipuolinen keskustelu ja evästys hyvinvointialueen strategiasta ja sen jatkovalmistelusta.

Hyvinvointialuestrategiassa määritellään hyvinvointialueen pitkän aikavälin tavoitteet. Strategialuonnos on syntynyt laajan osallisuuden, kuulemisen, yhteistyön ja alueellisen tiedon pohjalta. Strategiatyöhön on osallistunut kattava joukko eri toimijoita: asukkaita, henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä.

Hyvinvointialuestrategia on parhaillaan lausuntokierroksella 5.4. asti. Alueen asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstö sekä eri sidosryhmät kutsutaan tutustumaan strategialuonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja antamaan panoksensa hyvinvointialueen strategiaan.

Tulevaisuuslautakunta tekee lausuntojen perusteella esityksensä aluehallitukselle hyvinvointialuestrategiasta 8.4. kokouksessa.

Tulevaisuuslautakunta päätti myös kokousaikataulusta ja sopi kevään kokousten työsuunnitelmasta. Seuraavat kokoukset:

8.4.
20.4.
4.5.
18.5.
1.6.
22.6.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/tulevaisuuslautakunta

Lautakunnan tehtävät

Yleiset lautakunnan tehtävät

 1. vastaa lautakunnan viestinnästä
 2. edistää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä yleistä hyvinvointialueen asukaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä
 3. edistää asukkaisen ja eri sidosryhmien kanssa käytävällä vuoropuhelulla asioiden tuloksellista valmistelua ja hyvinvointialuestrategian toteuttamista
 4. käsittelee lautakunnan tehtäväalaan kuuluvia aloitteita ja linjata niiden valmistelua
 5. valmistelee aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia strategiatason asioita, jotka edellyttävät poliittista harkintaa asian valmisteluvaiheessa
 6. vastaa muista aluevaltuuston ja aluehallituksen lautakunnalle asettamista tehtävistä.

Tulevaisuuslautakunta

 1. vastaa TKIO-toiminnan ohjauksesta ja hyväksyy hallintosäännön 8. pykälän mukaiset koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa koskevat yhteistyö- ja kumppanuussopimukset
 2. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon strategisten palveluhankintojen periaatteista
 3. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisistä palvelukriteereistä, harkinnanvaraisista asiakasmaksuista ja palveluseteliarvoista aluevaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti
 4. hyväksyy potilas- ja sosiaaliasiamiesten raportit ja tekee suosituksen jatkotoimenpiteiksi
 5. päättää toimielimen jäsenten osallistumisesta koulutus-, edustus-, edunvalvonta tai vastaaviin tilaisuuksiin määrärahojen puitteissa
 6. voi tehdä esityksen aluehallitukselle muissa tarpeellisissa asioissa
 7. tukee, ennakoi ja arvioi järjestämisen ja palvelutuotannon toimintaa ja voimavarojen hyödyntämistä ja kehittämistä.

Tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on lisäksi valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle

 1. esitys hyvinvointialueen strategiaksi ja siihen liittyväksi sote-palvelustrategiaksi
 2. esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi
 3. esitys ensihoidon palvelutasopäätökseksi
 4. esitykset hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen sisältyvistä ohjelmista ja suunnitelmista lautakunnan vastuualueiden mukaisesti (lakisääteiset ja muut ohjelmat)
 5. esitys sopimusohjauksen periaatteista
 6. yhteistyöalueen yhteistyösopimus osaltaan
 7. seurata, arvioida ja raportoida kohtien 1–6 toteutumista.

Kokouksen osallistujat

Tulevaisuuslautakunnan jäsenet:

Antti Ollikainen, puheenjohtaja
Jarmo Husso, varapuheenjohtaja
Olga Oinas-Panuma
Päivi Ollila (poissa)
Pekka Poukkula (poissa) varajäsen Esa Karjalainen paikalla
Rami Rauhala
Mirja Vehkaperä
Pekka Simonen
Erika Taube-Säkkinen
Mari Kärkkäinen
Henri Aavavirta
Teijo Liedes
Emma Heikura

Muut osallistujat:

Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja, esittelijä
Kirsti Ylitalo-Katajisto, sote-järjestämistoiminnon vastuuvalmistelija