Tiedote

Tulevaisuuslautakunta käsitteli talouden tasapainottamisen toimenpide-ehdotuksia

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 1.11. ja 3.11.2023 puheenjohtaja Antti Ollikaisen johdolla. Lautakunta käsitteli toimenpide-esityksiä, jotka viranhaltijat ovat koonneet talouden tasapainottamiseksi. Seuraava kokous on 8.11., jolloin tulevaisuuslautakunta lähettää esityksensä aluehallituksen käsittelyyn.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 olisi tämänhetkisen arvion mukaan ilman sopeuttamistoimenpiteitä noin 150 miljoonaa euroa alijäämäinen. Näin suuri alijäämä ei ole mahdollinen. Jos valtiovarainministeriö katsoo, että hyvinvointialue ei onnistu taloutensa tasapainottamisessa, se voi aloittaa arviointimenettelyn. Arviointimenettelyn riskinä on, että alue menettää itsehallinnollisen asemansa.

Talouden lisäksi henkilöstötilanne on haastava. Osa yksiköistä toimii vajaalla resurssilla, ja toiminta on haavoittuvaa. Näiden yksiköiden ylläpitäminen ja palvelujen turvallinen järjestäminen edellyttävät ostopalveluihin ja vuokratyövoimaan turvautumista.

Talous- ja henkilöstötilanne edellyttävät jo päätettyjen toimenpiteiden lisäksi uusia, merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Muutokset vaikuttavat muun muassa palveluverkkoon, johtamisjärjestelmään, hallintoon ja tukipalveluihin sekä ostopalveluihin ja sopimuksiin.

Lautakunta evästi jatkovalmistelua

Viranhaltijat ovat tehneet koosteen toimenpiteistä, joita harkitaan talouden tasapainottamiseksi. Toimenpide-esityksistä ei ole tehty poliittisia linjauksia eikä päätöksiä.

Tulevaisuuslautakunta kävi keskustelua toimenpide-esityksistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta. Tavoitteena on löytää koko Pohteen tasolta 100–130 miljoonaa euroa kustannuksia vähentäviä tai tuloja lisääviä tasapainotusesityksiä. Näidenkin jälkeen Pohteen tulos jää ensi vuonna alijäämäiseksi.

Lautakunta keskusteli sote-keskusverkoston kokonaisuudesta. Lautakunnan näkemyksen mukaan jokaisessa kunnassa on vähintään yksi sote-keskus tai sote-yksikkö. Palveluvalikoima sote-keskuksissa on asukkaiden tarpeiden mukainen. Osa palveluista voidaan tuottaa liikkuvina tai digitaalisina palveluina.

Oulaskankaan sairaalan osalta lautakunnan näkemys oli, että erikoissairaanhoidon päivystys ja leikkaustoiminta säilyvät nykyisellään. Kokonaissuunnitelma valmistellaan ja päätetään vuoden 2024 aikana. Valmistelussa huomioidaan sosiaali- ja terveysministeriön sairaalatyöryhmän raportin linjaukset. Lautakunnassa nousi esille huoli henkilöstön saatavuudesta ja toiminnan ylläpitämisen haavoittuvuudesta.

Sote-järjestämisjohtajan esitys lautakunnalle ei sisällä leikkauksia omaishoidon tukeen, vammaisten työosuusrahaan, maksuttomaan ehkäisyyn eikä lapsiperheiden kotipalveluun. Kuntoutuksen poliklinikkojen, esimerkiksi kipupoliklinikan, esitetään jatkavan sopeutetulla budjetilla.

Tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Antti Ollikainen kiittää jo tässä vaiheessa lautakunnan jäseniä ja viranhaltijoita uutterasta työstä:

– Vaikka tilanne on erittäin vaikea johtuen tiukasta aikataulusta ja mittavista säästöpaineista, niin olemme pystyneet lautakunnassa hakemaan ratkaisuja yhteisymmärryksessä valtuuston hyväksymään strategiaan ja nykyiseen järjestämissuunnitelmaan pohjautuen. Käymme vielä läpi lopun saadun palautteen sekä valtuustoryhmien kommentit ja teemme lopullisen esityksen aluehallitukselle keskiviikon kokouksessamme.

Tulevaisuuslautakunta päättää esityksestään 8.11.2023

Toimenpiteitä valmistellaan osana Pohteen talousarviota ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Valtiovarainministeriön hyväksymä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on lainanottovaltuuden ehto. Ohjelma on toimitettava valtiovarainministeriölle 21.11.2023.

Tulevaisuuslautakunta käsittelee tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteitä sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Turvallisuuslautakunta käsittelee pelastustoimen toimenpiteet. Lautakunnat antavat esityksensä aluehallitukselle. Lisäksi laaditaan esitys hallinnon ja tukipalvelujen sopeuttamistoimista. Aluehallitus lähettää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman aluevaltuuston päätettäväksi 14.11.2023. Aluevaltuusto päättää ohjelmasta kokouksessaan 20.11.2023.

Kiitos palautteesta – ehdotuksia käsitellään parhaillaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöllä, asukkailla ja eri sidosryhmillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä ehdotetusta toimenpideohjelmasta ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi ja lisäsäästöjen saamiseksi.

Asukastilaisuuksissa ja kyselyn kautta on saatu noin 6000 kysymystä, palautetta ja ehdotusta. Lautakunnat tutustuvat annettuihin palautteisiin, ja ne huomioidaan lopullisen esityksen valmistelussa. Poliittiset ryhmät käyvät esityksistä neuvotteluja.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivulta tulevaisuuslautakunnan sivulta.