Tiedote

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi perusteet pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntämiseen uusille asiakkaille 1.1.2024 alkaen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntämisen perusteista. Lisäksi lautakunta hyväksyi vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteet Pohteella 1.1.2024 alkaen.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa asumista hoivakodissa, palvelukodissa tai vastaavassa asumisyksikössä, jossa asiakas saa hoitoa ja huolenpitoa yksikön henkilöstöltä vuorokauden ajasta riippumatta. Pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista tarjotaan asiakkaalle, jonka hoitoa ei ole mahdollista järjestää esimerkiksi kotihoitona, omaishoitona tai perhehoitona.  

Palvelua haetaan hyvinvointialueelta ja ennen palvelun myöntämistä asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi. Se sisältää muun muassa yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta sekä asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen omasta palvelutarpeestaan. Arvioinnissa hyödynnetään kansallista RAI-toimintakykymittaristoa. 

– Lautakunta päätti, että uudet myöntämisen perusteet tulevat voimaan 1.1.2024 alkaen nimenomaan uusille asiakkaille. On ollut paljon huolta siitä, miten hyvinvointialueen tiukka taloustilanne vaikuttaa nykyisiin asiakkaisiin, kuten ikäihmisiin, jotka ovat ympärivuorokautisen palvelun piirissä. Teemme myös nykyisille asiakkaille palvelutarpeen arviointeja ihan kuten ennenkin, sillä esimerkiksi laki velvoittaa meitä tekemään arvioinnit puolivuosittain. On kuitenkin aivan päivänselvää, että keneltäkään ei viedä hoitopaikkaa vasten asiakkaan tai läheisten tahtoa, ja myöntämisen perusteet otetaan käyttöön uusille asiakkaille, painottaa Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluun kuuluu asiakkaan asumisen järjestäminen sekä yksilöllisen tarpeen mukainen ja vuorokaudenajasta riippumaton hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateriat, vaatehuolto, siivous sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta.  

Palvelun saamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on ollut käytössään kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja kotona asumisen tukemiseksi on pohdittu ja käytetty kaikki hoito-, kuntoutus- ja sosiaalityön keinot ja menetelmät, jotka ovat käytettävissä. Tulevaisuuslautakunnan hyväksymät perusteet sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntämiselle löytyvät kokonaisuudessaan täältä. Tiedot päivittyvät Pohteen verkkosivuille myöhemmin. 

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteet voimaan 1.1.2024 alkaen 

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan myös Pohteen vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteet 1.1.2024 alkaen. Pohteella ei ole aiemmin ollut yhteisiä, yhdenmukaisia henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteita

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikevammaista henkilöä toimissa, joista hän ei vamman tai sairauden vuoksi itse selviä. Vammaispalvelulain 8 c §:n mukaisella henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

Palvelua haetaan hyvinvointialueelta ja sitä myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaisessa palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään hakijan toimintakyky ja palveluiden tarve. Lisäksi sen yhteydessä arvioidaan asiakkaalle soveltuvan henkilökohtaisen avun toteuttamistapaa yhdessä asiakkaan kanssa.  

Palvelun myöntämisen perusteet löydät kokonaisuudessaan täältä. Tiedot päivittyvät Pohteen verkkosivuille myöhemmin.  

Tulevaisuuslautakunta käsitteli kokouksessaan myös vammaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden asiakasmaksujen määräytymisen periaatteita ja asiakasmaksuja ja päätti esittää aluehallitukselle ja aluevaltuustolle niiden hyväksymistä. Esityksen maksujen määräytymisen periaatteista ja asiakasmaksuista löydät täältä.