Tiedote

PPSHP:n toimintakulut kasvoivat maltillisesti

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulos vuodelta 2019 oli ylijäämäinen ja toimintakulujen kasvu oli maltillista.

Vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä kasvoi 2,8 prosenttia. Varsinaisten lähetteiden määrä kasvoi 2,4, ilman lähetettä saapuneiden määrä 0,5 ja sähköisten konsultaatioiden määrä 8,7 prosenttia.

Kasvaneen palvelukysynnän tyydyttämiseksi ja terveydenhuoltolain mukaisten hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumisen turvaamiseksi viime vuonna avattiin kolme uutta leikkaussalia ja yksi uusi vuodeosasto.

Hoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 2,0 prosenttia. Sairaanhoitopiirissä hoidettiin 163 492 eri potilasta toimintavuoden aikana. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 3,2 prosenttia, kun taas hoitopäivien määrä väheni 0,3 prosenttia. Näin ollen toivottava, palvelustrategian mukainen erikoissairaanhoidon avohoitoistumisen kehitys jatkui edelleen.

Synnytysten määrä väheni 16,7 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Taustalla oli Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan päättyminen lainsäädännöllisistä syistä vuoden 2018 lopulla ja alueen synnytysten suuntautuminen arvioitua enemmän oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Oulaskankaan synnytystoiminnan päättymisen ohella synnytysmäärien laskuun vaikutti myös yleinen syntyvyyden lasku.

Tuottavuus parani

Sairaanhoitopiirin tulos oli 6,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2019. Tulokseen vaikutti merkittävästi ennakoitua suurempi palvelutuotannon volyymi vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä arvioitua suotuisampi kulukehitys mm. potilasvakuutusvelan osalta.

Myös viime syksynä käynnistetyllä talouden ja toiminnan sopeuttamisohjelmalla saatiin aikaan säästöjä. Sairaanhoitopiirin tuottavuus parani merkittävästi vuoden aikana ja kustannukset hoidettua potilasta kohden laskivat 1,0 prosentilla.

Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat 673,1 miljoonaa euroa, kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 4,4 prosenttia. Jäsenkuntamyynti kasvoi 6,0 prosenttia. Ulkokuntien ja muiden maksajien myynti kasvoi 4,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Asiakasmaksut pysyivät edellisen vuoden tasolla, 23,0 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat toimintavuonna 630,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat 6,9 miljoonaa euroa, 1,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähes 7 000 työntekijää

Sairaanhoitopiirin suurin kuluerä olivat henkilöstökulut 358,4 miljoonaa euroa, noin 57 prosenttia toimintakuluista. Henkilöstökulut olivat 9,3 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat. Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 6 936 henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 42:lla. Henkilöstömäärä kasvoi eniten hoitohenkilöstön ryhmässä.

Palvelujen ostot toteutuivat 139,0 miljoonan euron suuruisena, 1,7 prosenttia suurempana kuin vuotta aiemmin. Merkittävimmät ostot olivat muista sairaaloista hankitut välitetyt palvelut 37,0 miljoonaa euroa, laboratoriopalvelut 27,6 miljoonaa sekä toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 20,7 miljoonaa euroa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavarahankintojen kokonaiskustannukset olivat 115,0 miljoonaa euroa, kasvua oli 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna.

Kasvua oli apteekkitarvikkeissa, kun taas hoito- ja kuvantamistarvikkeiden kustannukset laskivat. Muut toimintakulut olivat yhteensä 14,6 miljoonaa euroa sisältäen muun muassa tilavuokrat, kiinteistöverot ja luottotappiot. Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen ja remontoimisen vuoksi useat sairaalan yksiköt ovat muuttaneet sairaalan ulkopuolelta vuokrattuihin väistötiloihin.

Poistoja ja investointeja

Poistojen määrä oli 39,4 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 6,3 miljoonaa. Poistoja korotti 3,8 miljoonalla eurolla Oulun yliopistollisen vanhan kantasairaalan kiinteistöjen päivitetty poistosuunnitelma johtuen päivitetystä ja aikaisempaa nopeammasta uuden sairaalan rakentamisaikataulusta.

Sairaanhoitopiiri investoi vuoden aikana rakennusten peruskorjauksiin 11,0 miljoonaa euroa ja uudisrakentamiseen 57,6 miljoonaa euroa. Koneisiin ja laitteisiin investoitiin 14,9 miljoonaa euroa ja maa-alueisiin 11,0 miljoonaa euroa.

Uuden sairaalan rakentaminen alkoi huhtikuussa 2019. Käynnissä olevien A- ja B-rakennusten, ns. ydinsairaalan rakennustöiden kustannukset tulevat olemaan yhteensä noin 640 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä sairaanhoitopiirissä luodaan valmiuksia ja parannetaan edellytyksiä ottaa vastaan sairaalahoitoa tarvitsevia koronavirus-potilaita kouluttamalla henkilöstöä ja siirtämällä ei-kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoa. Pandemialla on merkittäviä sairaanhoitopiirin taloutta heikentäviä vaikutuksia kustannusten kasvaessa ja toimintatulojen vähentyessä.