Tiedote

Pohteen ensimmäinen vuosi kansien välissä – aluehallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 26.3.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli Pohteen, NordLabin ja Esko Systems Oy:n vuoden 2023 tilinpäätöksiä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus tiivistävät Pohteen ensimmäisen toimintavuoden

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue otti vastaan järjestämis- ja tuottamisvastuun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista 1.1.2023 ja yhdisti alueen 19 sosiaali- ja terveydenhuollon ja kaksi pelastustoimen organisaatiota. Henkilöstöä hyvinvointialueelle luovutti noin 30 organisaatiota.

Ensimmäisenä toimintavuonna painopiste oli toiminnan hallitussa käynnistymisessä sekä palveluiden ja rakenteiden yhtenäistämisessä ja uudistamisessa. Toiminnan pohjana on hyvinvointialuestrategia, jota täydentävät ohjelmat ja suunnitelmat. Kokonaisuutena arvioiden strategian mukaisia painopisteitä on edistetty onnistuneesti.

− Vuodessa on kuljettu pitkä matka. Vuosi 2024 on alkanut hyvin eri tilanteessa kuin viime vuosi, jonka alussa tuotiin yhteen suuri määrä henkilöstöä, käytäntöjä ja järjestelmiä vanhoista organisaatioista. Turvallinen siirtymä toteutui. Vuoden aikana on rakennettu kestävää pohjaa tulevaisuudelle ja päästy kehittämisen polulle, summaa hallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli ja kiittää henkilöstöä ja päätöksentekijöitä yhteisestä, sitoutuneesta työskentelystä.

Toimintakertomus sisältää myös henkilöstökertomuksen

Pohteen henkilöstömäärä oli vuoden 2023 lopussa 17 902 henkilöä. Kaksi suurinta toimialuetta ovat OYS sairaalapalvelut ja ensihoito sekä ikäihmisten palvelut. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 78,2 prosenttia henkilöstöstä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 21,8 prosenttia.

Suurimmat henkilöstöryhmät olivat:

 • Hoitohenkilöstö 9 690 (60,9 %)
 • Sosiaalitoimen henkilöstö 1 468 (9,2 %)
 • Lääkärit 1 414 (8,9 %)

Muita henkilöstöryhmiä:

 • Huolto- tuki- ja hallintopalveluhenkilöstö 1 701 (10,7 %)
 • Esihenkilöt 703 (4,4 %)
 • Eräät asiantuntijat ja tutkimushenkilöstö 374 (2,4 %)
 • Pelastustoimen henkilöstö 272 (1,7 %)
 • Johto 72 (0,5 %)

Rahoitus tulee pääosin valtiolta

Pohde sai viime vuonna valtion rahoitusta 1 730,8 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja kertyi 331,9 miljoonaa euroa. Myyntuottojen osuus kaikista Pohteen tuotoista oli yhteensä 161,9 miljoonaa euroa eli noin 49 prosenttia. Myyntituotot koostuvat palvelujen myynnistä Pohteen ulkopuolelle eli esimerkiksi tuotoista muilta hyvinvointialueilta ja vakuutusyhtiöiltä.

Maksutuottojen osuus oli 99,2 miljoonaa euroa eli noin 30 prosenttia. Maksutuotot koostuvat asiakkaiden tai muiden toimijoiden maksamista hoito- ja palvelumaksuista.

Tukien ja avustusten määrä oli Pohteella yhteensä 48,6 miljoonaa euroa. Ne sisältävät esimerkiksi hanketuottoja, ICT-avustusta, Kela-korvauksia ja palkkatukea.

Kuluista puolet on henkilöstökuluja

Toimintakuluja oli viime vuonna 2 092,8 miljoonaa euroa. Toimintakuluista lähes puolet, noin 48 prosenttia, muodostivat henkilöstökulut.

Palvelujen ostot muodostivat Pohteen kuluista yhteensä 741,3 miljoonaa eli noin 35 prosenttia. Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli 447,6 miljoonaa eli 60,4 prosenttia ja muiden palvelujen ostojen osuus 293,7 miljoonaa eli 39,6 prosenttia.

Muiden palvelujen ostoissa suurimmat kulut kohdentuivat ICT-palveluihin (80,5 miljoonaa), laboratoriopalveluihin (46,6 miljoonaa), asiantuntijapalveluihin (29,3 miljoonaa) ja ateriapalvelujen ostoihin asiakkaille (26,2 miljoonaa). Asiakaspalvelujen ostojen toteumassa suurimpia eriä olivat palveluostot asiakkaille (326,4 miljoonaa), palveluasumisen palvelusetelit (93,9 miljoonaa) ja perhehoitajien palkkiot (14,0 miljoonaa).

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma vuonna 2023 oli 172,3 miljoonaa euroa. Kustannuksiltaan suurimpia eriä vuonna 2023 olivat hoitotarvikkeet (73,6 miljoonaa), lääkkeet (41,3 miljoonaa), ilmaistarvikkeet (14,5 miljoonaa), elintarvikkeet (7,0 miljoonaa) sekä sähkö ja kaasu (4,7 miljoonaa).

Avustusten toteuma oli 65,1 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä eriä avustuksissa olivat omaishoidon tuki (27,2 miljoonaa), vammaisille henkilöille annetut avustukset (18,5 miljoonaa) sekä muut lakisääteiset avustukset (10,3 miljoonaa). Avustuksia järjestöille ja muille yhteisöille maksettiin noin 1,8 miljoonaa euroa.

Muut toimintakulut, yhteensä 112,6 miljoonaa euroa, sisältävät muun muassa tilavuokria, kiinteistöveron ja luottotappiot. 

Vuoden alijäämä on 72,2 miljoonaa euroa

Vuoden 2023 toimintakate oli 1 758,1 miljoonaa euroa. Alijäämäksi muodostui 72,2 miljoonaa euroa, joka on noin 173 euroa asukasta kohti. Investointimenoja toteutui viime vuonna 147,7 miljoonaa euroa. Lainakanta oli yhteensä 778,1 miljoonaa euroa eli 1860,6 euroa asukasta kohden. Kansallisessa vertailussa tilinpäätöstä voidaan pitää kohtalaisen hyvänä.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Aluehallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää sen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös lähetetään edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Aluevaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 17.6.

Muut kokousasiat

Aluehallitus kuuli ja merkitsi tiedoksi Esko Systems Oy:n ja NordLabin tilinpäätökset sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen loppuraportin.

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

 • Hyvinvointialueen kuvantamispalveluiden ulosmyynnistä perittävät hinnat vuonna 2024
 • Hyvinvointialueen päivitetyt henkilötietojen käsittelyn ehdot
 • Turvallisuuslautakunnan raportti hyvinvointialueen vuoden 2023 turvallisuus- ja varautumisjärjestelyjen toteutumisesta

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 2.4.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.