Tiedote

Pohteen aluehallitus käsitteli talousarviota ja sopimusasioita

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluehallitus kokoontui 15.11. ja 22.11.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

 Aluehallitus käsitteli 15.11. muun muassa seuraavia info- ja päätösasioita:

 • Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus
 • Vuoden 2023 talousarvio (info osa 1)
 • Etälääketieteellisen tuen keskuksen hankinta
 • Vammais- ja vanhusneuvostojen toimintasääntöjen päivittäminen
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2023
 • Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
 • Ero aluevaltuutetun ja yhdyspintalautakunnan jäsenen tehtävistä
 • Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän perustaminen
 • Palvelukoordinaattoreiden virkojen perustaminen vammaispalvelujen toimialueelle
 • Hyvinvointialueelle siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varat, velat ja sitoumukset
 • Hyvinvointialueen pankkitilien limiittien ja Kuntarahoituksen leasing-limiitin korottaminen
 • Hyvinvointialueelle siirtyvät leasing-sopimukset ja -vastuut
 • Kuntien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista

Tutustu kokouksen 15.11. esityslistaan.

Aluehallitus käsitteli 22.11. muun muassa seuraavia info- ja päätösasioita:

 • Päivystystoiminnan turvaaminen
 • Vuoden 2023 talousarvio (info osa 2)
 • OYS C-talon jatkosuunnittelu
 • Kuntien, kuntayhtymien ja pelastuslaitosten vuokrasopimusten periaatteet
 • Hoitohenkilöstön resurssiallokaatio
 • Pudasjärven perheryhmäkoti
 • Sosiaalinen luototus
 • Lakisääteiset terveydenhuollon asiakasmaksut
 • Virkojen ja toimien perustaminen OYS sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialueelle

Tutustu 22.11. kokouksen esityslistaan.

Sopimuksia valmistellaan tiiviissä aikataulussa

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoman tilannekatsauksen yhteydessä käytiin keskustelua sopimusasioista sekä yhteistyöstä kuntien ja muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Samaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus valtuustokausittain. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa hyvinvointialueiden välinen työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen.

Pohjoisella yhteistyöalueella, johon kuuluvat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet, valmisteluvastuu on Pohteella, jolla on Oulun yliopistollinen sairaala OYS. Yliopistosairaalajohtaja Miia Turpeinen esitteli yhteistyösopimuksen valmistelua.

Vuoden 2023 talousarvion käsittely alkaa toimielimissä

Vuoden 2023 talousarvion käsittely alkoi aluehallituksessa 15.11. ja jatkui 22.11. Aluevaltuusto ja aluehallitus käsittelevät talousarviota marraskuun ja joulukuun aikana. Aluevaltuusto päättää talousarviosta 19.12.2022. Strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen antoi katsauksen talousarviovalmisteluun ja investointeihin.

Vuosi 2023 on Pohteen ensimmäinen toimintavuosi. Toimintaa ja taloutta on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueen luottamushenkilöiden, johdon, henkilöstön ja muiden kumppaneiden kanssa.

Talouden suunnittelun lähtökohtana on strategia ja siihen pohjautuvien järjestämissuunnitelman ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen tavoitteet ja toimenpiteet. Talousarvio on rakennettu uuden organisaatiorakenteen mukaiseksi. Talousarvioon sisältyy epävarmuustekijöitä, ja sitä joudutaan todennäköisesti tarkentamaan ensi vuoden aikana.

Lähes kaikilla hyvinvointialueilla erityisesti ensimmäisten vuosien taloustilanne tulee olemaan erittäin haastava. Näin on myös Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä johtuu pääosin kolmesta tekijästä:

 1. Rahoituksen taso vuodelle 2023 ei kaikilta osin vastaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon eikä pelastustoimen siirtyviä kustannuksia vuodelta 2022.
 2. Vuonna 2023 kustannukset kohoavat rahoituksen muutosta selvästi voimakkaammin (esimerkiksi vuokrat, palvelujen ostot ja korkokulut).
 3. Hyvinvointialueiden erityispiirteitä (muun muassa yliopistosairaalan vastuut, sirpalehyvinvointialueen erityispiirteet) ei huomioida rahoituksessa riittävästi.

Talouden sopeuttaminen rahoitusta ja muita tuloja vastaavaksi edellyttää merkittäviä muutoksia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintamalleihin ja palvelurakenteisiin.

Etälääketieteellisen tuen keskus vahvistaa palveluja

Etälääketieteellisen tuen keskuksen tarkoituksena on tukea asiakkaan hyvää hoitoa ja hoivaa hänen omassa kodissaan tai asumisyksikössään. Etälääketieteellisen tuen keskus antaa asiakkaan lähihoitamisesta huolehtivalle henkilökunnalle tiiviin lääketieteellisen tuen ja parantaa hoidon jatkuvuutta. Näin vähenee tarve sairaankuljetuksen, päivystyksen ja muiden sairaalapalvelujen käytölle.

Toimialuejohtajat Mervi Koski ja Päivi Peltokorpi, johtajaylilääkäri Terhi Nevala, palvelualuejohtaja Satu Kangas ja hankinta- ja valvontajohtaja Arja Heikkinen esittelivät etälääketieteellisen tuen keskuksen hankintaa.

Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen ensi vuotta

Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen esitteli pelastustoimen palvelutasopäätöstä, joka tehdään nyt vuodelle 2023.

Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen keskeinen asiakirja, jossa määritellään pelastustoimen tehtävien järjestäminen alueella. Valtaosan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat esimerkiksi pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvontatoiminta ja pelastustoiminta. Pelastustoimelle sopimusperusteisia tehtäviä ovat esimerkiksi ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta sekä kuntien varautumisen tukeminen.

Turvallisuuslautakunta on käsitellyt pelastustoimen palvelutasopäätöstä kokouksissaan ja työstänyt asiakirjaa työpajassa yhdessä varajäsenten ja viranhaltijoiden kanssa. Palvelutasopäätös on ollut infoasiana aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksissa.

Palvelutasopäätöksen valmisteluprosessiin on oleellisesti liittynyt lausuntojen pyytäminen. Lausuntojen ja palautteiden perusteella palvelutasopäätösluonnokseen tehtiin muokkauksia muun muassa toimintavalmiuden, kuntien varautumisen tukemisen, valmiussuunnittelun sekä investointien ja kaluston osalta.

Palvelutasopäätös on työkalu pelastustoimen kehittämiseen, mutta sillä on myös informatiivinen tarkoitus. Alueen asukkaat, yritykset, laitokset ja yhteisöt voivat palvelutasopäätöksen avulla tarkastella pelastuslaitoksen tarjoamien palveluiden saatavuutta ja samalla arvioida palveluja täydentävien, omaehtoisten turvallisuusjärjestelyjen tarvetta omassa ympäristössään.

Aluehallitus hyväksyi turvallisuuslautakunnan esityksen kahdella tekstimuutoksella ja esitti aluevaltuustolle, että se hyväksyy pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuodelle 2023.

Miten varmistetaan hoitotyön osaaminen ja henkilöstön saatavuus

Johtajaylihoitaja Merja Meriläinen ja resurssipäällikkö Sari Hirsikangas esittelivät hoitotyön kokonaisuutta ja hoitohenkilöstön saatavuutta hyvinvointialueella. Hoitohenkilöstön tehtäviä, hoitotyön osaamista ja kehittämistä suunnitellaan järjestämissuunnitelman ja budjettiraamin mukaisesti.

Hoitohenkilöstön saatavuus haastaa. Toimintamalleja, työolosuhteita ja työntekijäkokemusta pyritään parantamaan, ja hyvinvointialueen aloittaessa siihen on hyvä mahdollisuus.

”Organisoimalla palvelut uudella tavalla voimme nykyistä paremmin huolehtia siitä, että henkilöstömme voi hyvin ja saa työssään onnistumisen kokemuksia”, muistuttaa Meriläinen.

Työnantajakuvaa pyritään kehittämään ja tuomaan esiin myös hyviä kokemuksia sote-alasta ja työurista, joita Pohde tarjoaa. Uusien työntekijöiden rekrytoimisen lisäksi tavoitteena on nykyisten työntekijöiden sitouttaminen. Keinoina turvata henkilöstön saatavuutta ovat muun muassa erilaiset uramallit, keskitetty rekrytointiyksikkö, koulutukset, oppilaitosyhteistyö ja kansainvälinen rekrytointi. Tavoitteena on tarkoituksenmukainen työnjako ja kaikkien osaamisen hyödyntäminen.

Kuntien, kuntayhtymien ja pelastuslaitosten vuokrasopimusten periaatteet

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31.12.2025 asti. Vuokra muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Näihin suoraan kunnilta vuokrattaviin kiinteistöihin sovelletaan vuokra-asetusta.

Kuntayhtymien ja pelastuslaitosten käytössä olevat kiinteistöt on vuokrattu niille kuntien kanssa aiemmin tehdyillä vuokrasopimuksilla. Näihin siirtyviin vuokrasopimuksiin sovelletaan säännöstä, jonka mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1.1.2023, elleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi.

Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien vuokrasopimusten suhteen on ollut erilaisia tulkintoja. Aluehallitus päätti tehdä kunnille ehdotuksen, jossa kunnat voivat valita kahdesta vaihtoehdoista sopivamman.

Seuraavat kokoukset

 • Ke 30.11.2022 klo 9–16
 • Ke 7.12.2022 klo 9–16
 • Ti 13.12.2022 klo 9–16

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirjat tulevat nähtäväksi verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/