Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui toista kertaa: käsittelyssä henkilöstö- ja sopimusasioita

Julkaistu:

Kunnilta, kuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiiriltä siirtyy hyvinvointialueelle omaisuutta, sopimuksia ja tiloja ja niiden vuokrasopimuksia sekä yli 18 000 työntekijää. Aluehallitus käsitteli hyvinvointialuejohtajan virkavalintaa, siirtosopimuksia, ICT-, talous- ja henkilöstöhallinto- sekä ateria- ja puhtauspalvelujen järjestämistä ja lähetti hyvinvointialuestrategian luonnoksen lausunnoille.

Aluehallitus kokoontui toiseen kokoukseensa 15.3. ja jatkokokoukseen 16.3. puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Hyvinvointialuejohtajan virkaan neljä hakijaa

Hyvinvointialuejohtajan ulkoinen haku päättyi 15.3. kello 14.30. Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta. Virkaa hakivat terveystieteiden kandidaatti, sairaanhoitaja Hannele Jokela, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, diplomi-insinööri Hanna Kopsala, yleislääketieteen erikoislääkäri, vt. hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja valtiotieteiden lisensiaatti, johtava asiantuntija Marjukka Turunen, Kela.

Aluehallitus käsitteli asiaa jatkokokouksessaan ansiovertailun perusteella. Hakijoista kolme, Hanna Kopsala, Ilkka Luoma ja Marjukka Turunen täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan virkaan valitaan 1.4.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen Ilkka Luoma. Hän on ansiovertailun perusteella ansioitunein hakija, kun huomioidaan hakijoiden koulutus ja kokemus sekä erityisesti Ilkka Luoman kokemus vastaavista tehtävistä muutosjohtajana sekä johtajana kahdessa eri sairaanhoitopiirissä, joista toiseen kuuluu yliopistosairaala.

Lisäksi Ilkka Luomalla on kokemusta yliopistosairaalan eritysvastuualueen toiminnan kehittämisestä ja hyvä tuntemus pelastustoimialueesta hänen toimiessaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen muutosjohtajana. Ilkka Luomalla on hyvä julkishallinnon kokemus hänen toimiessaan muun muassa sairaanhoitopiirien hallituksien esittelijänä.

Palvelualuejohtajien virat perustettiin

Aluevaltuusto hyväksyi 1.3. hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelman ja -sopimuksen. Siirtosuunnitelman mukaisesti aluehallitus perustaa johtavien viranhaltijoiden virat ja vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset. Palvelualuejohtajan virkavalinnassa esittelijänä toimii toimialuejohtaja ja päättäjänä hyvinvointialuejohtaja.

Aluehallitus perusti 41 sote-palvelutuotannon, pelastustoimen, konsernipalveluiden ja sote-järjestämistoiminnon palvelualuejohtajan virkaa, vahvisti niiden kelpoisuusvaatimukset ja virkavalintamenettelyn. Virkojen kelpoisuusvaatimuksiin ja hakumenettelyyn tehtiin muutoksia, joilla pyritään varmistamaan parhaiten sopivien osaajien hakeutuminen tehtäviin ja oikeudenmukainen menettely.

Virat laitetaan haettavaksi ajalle 21.3.–7.4.2022.

Sote-palvelutuotannon, pelastustoimen ja sote-järjestämistoiminnon palvelualuejohtajien virat tulevat sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn, jossa tehtäviin voivat hakeutua liikkeenluovutuksen piirissä olevat henkilöt.

Konsernipalvelujen osalta ilmoittautumismenettelyn piirissä on luovuttavien organisaatioiden vastaavissa tehtävissä oleva henkilöstö.

Tutkimus- ja opetusjohtajan ja digitaalisen sote-keskuksen palvelualuejohtajan tehtävät tulevat julkiseen hakuun.

Hyvinvointialueelle siirtyy noin 18 470 työntekijää

Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen esitteli selvitystä hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluu myös tukitehtäviä hoitava henkilöstö, jos työntekijän tehtävistä vähintään puolet on sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä. Tukitehtäviä ovat esimerkiksi ruokahuolto, siivous, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut sekä lääketieteelliset laboratoriot ja kuvantamispalvelut.

HR-valmistelussa on kartoitettu hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrä ja palvelussuhteen tietoja vuoden 2021 lopussa tehdyllä kyselyllä. Selvityksessä on mukana 36 organisaation tiedot.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy noin 18 470 henkilöä, joista noin 17 600 työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon ja niitä tukevissa tehtävissä ja noin 870 pelastustoimen ja sitä tukevissa tehtävissä. Luvut sisältävät vakituisen henkilöstön, kartoituksen ajankohdan mukaisen määräaikaisen henkilöstön sekä sivutoimisen henkilöstön.

Kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyy hyvinvointialueelle omaisuutta, sopimuksia ja tiloja

Talouden ja hankintojen vastuuvalmistelija Jarkko Raatikainen esitteli kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin toimittamia selvityksiä siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnilta vuokrattavista tiloista. 

Luovuttavia organisaatioita on yhteensä 35 ja siirtyvää omaisuutta ja sopimuksia on runsaasti. Selvitysten läpikäyntiin tarvitaan lisäaikaa. Kunnat voivat tarvittaessa täydentää selvityksiään 30.6.2022 asti. Aluehallitus tuo asian aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus on valmis

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 22-jäseninen väliaikainen valmistelutoimielin asetettiin kesäkuussa ehdollisena lakien voimaantulolle, ja päätös vahvistettiin sairaanhoitopiirin hallituksessa lakien voimaantulon jälkeen 5.7.

Valmistelutoimielimen jäsenillä on ollut muutosjohtajan asettaman valmisteluorganisaation mukaiset valmisteluvastuut. Lisäksi jäsenet ovat muodostaneet voimaanpanolain mukaisen virkavastuulla toimivan päätöksentekoelimen. Järjestäytymiskokouksessaan 6.7. valmistelutoimielin päätti täydentävän valmisteluorganisaation muodostamisesta ja rekrytointien käynnistämisestä.

Elo-syyskuussa hyväksyttiin eri osa-alueiden työsuunnitelmat tavoiteaikatauluineen ja suoritettiin tarvittavat rekrytoinnit. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu käynnistyi ripeästi lakien hyväksymisen jälkeen.

Väliaikainen valmistelutoimielin sai valtiolta toimintansa rahoitukseen avustusta yhteensä 2 185 206 euroa. Ensimmäinen avustus myönnettiin 1.7.2021 toiminnan käynnistykseen ja toinen ICT-valmisteluun marraskuussa 2021. Valmistelussa hyödynnettiin soveltuvin osin myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoiman POPsote-hankkeen resursseja.

Tilikauden kustannuksista suurin osa muodostui valmisteluun palkatuista asiantuntijapalveluostoista. Valmistelutoimielimellä ei ollut yhtään suoraan palkattua työntekijää, vaan kaikki työ tehtiin ostosopimuksilla. Toimintakulut olivat yhteensä 1 131 025,63 euroa, ja tilikauden tulokseksi muodostui nolla euroa. Tilikaudelta 2021 ei muodostu yli- eikä alijäämää.

Monetra Oulu, Istekki ja Esko keskeisiä kumppaneita

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muiden tukipalveluiden tuottajana toimii Monetra Oulu Oy myöhemmin erikseen hyväksyttävän palvelusopimuksen mukaisesti.

Hyvinvointialueen ICT-palveluiden järjestämisessä esitetään toimintamallia, jossa käytetään oman henkilöstön lisäksi yhteistyökumppaneina in house -yhtiöitä ja markkinatoimijoita. Keskeinen yhteistyökumppani olisi ehdotuksen mukaan Istekki Oy.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmä ehdotetaan toteutettavaksi siten, että Esko Systems Oy toteuttaa itse erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja potilashallinnon osat sekä kilpailuttaa sosiaalihuollon järjestelmän ja suun terveydenhuollon järjestelmän ja integroi ne osaksi Esko-kokonaisuutta.

Ateria- ja puhtauspalveluihin esitetään in house -yhtiöitä

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 2023 hyvinvointialueella ja kunnilla ei ole hankintalain mukaista sidosyksikköasemaa. Kunta ei voi merkittävässä määrin myydä palveluitaan hyvinvointialueelle eikä hyvinvointialue kunnille.

Synergiaedut ateria- ja puhtauspalveluissa voidaan säilyttää lähes nykymuodossaan muodostamalla sidosyksikköasema kunnan ja hyvinvointialueen välille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toiminta yhtiöitetään yhteisesti omistetuksi in house -yhtiöksi. In house -yhtiöt eivät toimi markkinoilla, vaan ne tuottavat palveluita vain omistajilleen ja ovat julkisomisteisia.

Ateria- ja puhtauspalvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa hyvinvointialue voi perustaa yhdessä alueen kuntien kanssa enintään kolme ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiötä, joihin palvelut siirretään mahdollisimman kattavasti.

Jos kunnat eivät sitoudu osakkaaksi riittävän laajoihin in house -yhtiöihin 31.5.2022 mennessä, ateria- ja puhtauspalveluiden palvelualue käynnistää kilpailutukset palvelujen järjestämiseksi markkinoilta ostettavilla palveluilla tarvittavassa laajuudessa, jota täydentää oma toiminta.

Lopullinen päätös mahdollisesti perustettavien yhtiöiden osakkaaksi lähtemisestä tuodaan erillisenä päätösasiana aluehallitukseen 31.5.2022 mennessä ja tarvittaessa aluevaltuustoon.

Hyvinvointialuestrategian luonnos lähetetään lausunnoille

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnos lähetetään lausuntokierrokselle. Alueen asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstö sekä eri sidosryhmät kutsutaan tutustumaan strategialuonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja kertomaan näkemyksensä 16.3.–5.4.

Strategialuonnos sisältää muun muassa hyvinvointialueen tavoitetilan ja palvelulupauksen sekä arvot. Lisäksi luonnoksessa on määritelty painopisteitä palvelulupauksessa onnistumiseksi. Niihin sisältyvät strategiset periaatteet ja toimenpiteet konkretisoivat strategiatyötä. Arvio on, että hyvinvointialuestrategia on Pohjois-Pohjanmaan aluehallituksen päätettävänä toukokuussa 2022.

Hyvinvointialueen strategialuonnos on syntynyt laajan osallisuuden, kuulemisen, yhteistyön ja alueellisen tiedon pohjalta. Strategiatyöhön on osallistunut kattava joukko eri toimijoita: asukkaita, henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä.

Seuraavat kokoukset

  • Ti 5.4.2022 klo 9–16
  • Ti 12.4.2022 klo 9–16
  • To 21.4.2022 klo 9–14
  • Ke 11.5.2022 klo 9–16
  • Ti 17.5.2022 klo 9–16
  • Ti 7.6.2022 klo 9–16
  • Ti 14.6.2022 klo 9–16

Osallistujat ja pöytäkirja

Kokoukseen osallistuivat varapuheenjohtaja Paavo Koho, aluehallituksen jäsenet Niilo Keränen, Liisa Kylmänen, Eija-Riitta Niinikoski, Anneli Näppä, Matti Soronen, Matti Honkala, Maarit Matinolli, varajäsenenä 16.3. Pekka Simonen, Pirjo Sirviö, Anu Mattila, Anne Huotari, Esa Aalto, aluevaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala, aluevaltuuston varapuheenjohtajat Juha Hänninen, Anu Plaketti ja Olli Kohonen, tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Antti Ollikainen, turvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, yhdyspintalautakunnan puheenjohtaja Sanna Laine sekä vt. hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, sote-järjestämisen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto, konsernipalvelujen vastuuvalmistelija, vt. aluehallituksen sihteeri Jouko Luukkonen ja viestinnän vastuuvalmistelija Laura Paloheimo.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille.