Tiedote

Johtamisjärjestelmää koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat 24.4.2024

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Neuvottelut koskevat arviolta enintään 50 henkilöä. Arvio tarkentuu neuvottelujen aikana.

Pohteen aluehallitus päätti johtamisjärjestelmää koskevan yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta kokouksessaan 9.4. Neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi annettiin 18.4. Neuvottelut koskevat arviolta enintään 50 henkilöä. Arvio tarkentuu neuvottelujen aikana.

Tavoiteorganisaatio luotiin vuonna 2022

Hyvinvointialueuudistusta valmisteltaessa Pohteelle luotiin sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä tukipalveluiden osalta uusi tavoiteorganisaatio, hallintosääntö ja johtamisjärjestelmä. Rekrytoinnit johtaja-, päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin tehtiin pääosin sisäisinä rekrytointeina jo vuoden 2022 puolella.

Pohteen organisaatiorakenteessa on nykytilanteessa kolme tai neljä tasoa toimialueesta riippuen: toimialue, palvelualue, vastuualue ja vastuuyksikkö. Johtamisjärjestelmää kevennettiin jo organisoitumisvaiheessa, jolloin käytiin ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut. Siirtymän ja neuvottelujen seurauksena hallintoon, johtamiseen sekä asiantuntijatehtäviin kohdistuvaa työpanosta vähennettiin noin 160 henkilötyövuoden verran. Kansallisessa vertailussa Pohteen johtamisjärjestelmä on keskimääräistä matalampi.

Useat hyvinvointialueet ovat uudistaneet hallintoaan ja johtamisjärjestelmäänsä vasta toiminnan käynnistyttyä. Uudistustyöhön liittyviä yhteistoimintamenettelyitä on toteutettu useilla alueilla viime vuonna ja alkuvuoden 2024 aikana.

Johtamisjärjestelmää arvioidaan

Pohjois-Pohjanmaalla uudesta organisaatiomallista ja johtamisjärjestelmästä on saatu kokemuksia reilun vuoden ajalta. Jo uutta organisaatiota valmisteltaessa tunnistettiin, että kyseessä on liikkeellelähtömalli, jota voi olla tarpeen arvioida ja uudistaa toiminnan käynnistymisen jälkeen.

Myös tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman yhdeksi sopeuttamistoimenpiteeksi kirjattiin johtamisjärjestelmän toimivuuden arviointi. Muutoksia tehtiin jo vuoden 2023 aikana. Niiden jatkoksi tänä vuonna Pohteen hallintoa kevennetään – kuitenkin siten, että uudistumiskyky ja esihenkilötyö turvataan.

Hyvinvointialuejohtaja on pyytänyt kaikilta toimi- ja tehtäväalueilta arvion ja palautteen johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja haastatellut kaikki toimi- ja tehtäväaluejohtajat. Kootun materiaalin pohjalta tilannetta on arvioitu aluehallituksen iltakouluissa. Johtamisjärjestelmän uudistamiseen on nähty tarvetta, mutta koko organisaatiorakenteen muutosta ei pidetä tässä vaiheessa tarpeellisena.

Organisaatiorakenteeseen suunnitellaan muutoksia

Suunnitelluissa toimenpiteissä organisaatiorakenteeseen tehdään muutoksia pääasiassa palvelualue- ja vastuualuetasolla. Osa toimialueista luopuu alueellisuuteen perustuvasta johtamisrakenteesta joko kokonaan tai osittain. Lisäksi toimintojen sijoittumista organisaatiorakenteeseen tarkastellaan uudestaan.

Johtamisjärjestelmän muutokset voivat johtaa mahdollisiin palvelussuhteen ehtojen muutoksiin ja palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutoksiin irtisanomisperusteella. Palvelussuhde voi päättyä, jos työntekijä tai viranhaltija ei ota vastaan uuden työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista tehtävää.

Muutokset tehdään 31.12.2024 mennessä.

Yhteistoimintaneuvottelut on lain mukaan käytävä, jos työn organisoinnissa tapahtuu henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia.