Tiedote

Aluevaltuusto päätti kotihoidon ja tukipalveluiden asiakasmaksuista

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 17.4.2023 puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kertoi ajankohtaiskatsauksessaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisestä. Muutosvaihe, jossa toimintoja yhtenäistetään ja kehitetään, jatkuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat toimineet suuresta muutoksesta huolimatta pääosin sujuvasti. Talouden tilannekuva ja rahoituslaskelmat ovat tarkentuneet. Eteen on tullut myös haasteita ja viiveitä esimerkiksi palkanmaksussa, laskutuksessa ja tietojärjestelmien suhteen. Ongelmia ratkotaan tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa.

Aluevaltuusto sai katsaukset vuoden 2022 tilinpäätösten ennakkotiedoista. Hyvinvointialueen valmistelun tilinpäätöksen esitteli konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen ja liikelaitoskuntayhtymän NordLabin tilinpäätöksen toimitusjohtaja Anne Piikivi.

Kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksuja yhdenmukaistetaan

Tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen ja kotihoidon myöntämisen perusteet. Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksestä, että tukipalveluista ja kotihoidosta peritään yhdenmukaiset asiakasmaksut. Asiakasmaksut yhdenmukaistetaan, jotta maksut ovat samat eri puolilla hyvinvointialuetta.

Uudet asiakasmaksut tulevat voimaan sen jälkeen, kun palvelutarpeen arviointi on tehty kotihoidon ja kotipalvelun tukipalvelujen perusteiden mukaisesti. Kotihoidon asiakasmaksuja ei oteta käyttöön takautuvasti. Maksuja voidaan myös alentaa tai jättää perimättä.

Kotihoidolla tarkoitetaan palvelua, jolla huolehditaan, että asiakas suoriutuu jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta ja terveydenhuoltolain mukainen kotisairaanhoito.

Kotihoitoa järjestetään henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi kotihoitoa voidaan järjestää erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

Säännöllisessä kotihoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakasmaksulain perusteella. Maksuun vaikuttaa palvelutuntien määrä, asukkaan maksukyky ja perheen koko. Maksuprosentit määräytyvät tulojen mukaan.

Tukipalveluilla luodaan itsenäistä asumista tukevia olosuhteita asiakkaan kotona. Tukipalvelut ovat ennaltaehkäisevää, terveyttä edistävää, toimintakykyä ylläpitävää ja ihmisen omia voimavaroja tukevaa toimintaa. Lakisääteisiä tukipalveluja ovat ateriapalvelut, vaatehuoltopalvelut, siivouspalvelut, asiointipalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut.

Aluevaltuusto hyväksyi vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän toimenpidealoitteen, jonka mukaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös asiakkaan mahdollisuuksia selviytyä maksuistaan niin, että hänelle jää käyttövaraa sosiaalihuoltolain mukaisesti myös elämiseen. Mikäli syntyy epäilys, että asiakas ei selviydy maksuista, hänelle kerrotaan mahdollisuudesta hakea asiakasmaksujen kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ja se, mistä hän voi saada apua hakemuksen täyttämiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat – perustasoa vahvistetaan

Varsinaisen kokouksen jälkeen aluevaltuusto kokoontui seminaariin käsittelemään Pohteen ajankohtaisia kysymyksiä. Käsittelyssä oli kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen, tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveyskeskukset, digitaalinen sote-keskus, investointiohjelmat ja nuorisopsykiatrian tilanne.

Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Mervi Koski esitteli kotiin annettavien palvelujen vahvistamista ja etälääketieteellisen tuen keskusta. Aluevaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jonka mukaisesti kotona ja arkiympäristössä tapahtuvaan tukeen ja palveluihin panostetaan yhteensä 23 miljoonaa euroa.

Kotona asumista ja arjessa pärjäämistä vahvistetaan muun muassa henkilöstöresursseilla, moniammatillisella työllä, sairaanhoidollisella ja lääketieteellisellä tuella, kotikuntoutuksella ja kotiutustiimin toiminnalla. Kotona asumisen tuen Kotas-keskus laajenee koko alueelle, samoin kuin kotisairaalatoiminta kaikille ikäryhmille. Hyvinvointialueelle luodaan yhtenäinen ikäneuvolan toimintamalli. Etälääketieteellisen tuen keskus vahvistaa konsultaatiotukea ja omalääkärimallia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli suunnitelmaluonnosta tarpeenmukaisista sosiaali- ja terveyskeskuksista. Sote-keskukset muodostavat keskeisen perustason palvelujen verkoston. Perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen on yksi järjestämissuunnitelman tavoitteista.

– Aluevaltuusto on linjannut, että jokaisessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa on sote-keskus. Valmistelua tehdään tästä lähtökohdasta. Palveluja tarjotaan myös kouluissa, päiväkodeissa ja muissa arjen ympäristöissä sekä digitaalisina ja liikkuvina palveluina. Toivomme palautetta suunnitelmaluonnoksesta alueen asukkailta, kunnilta, järjestöiltä ja sidosryhmiltä, summaa Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Ennen päätöksentekoa suunnitelmaa käsitellään vaikuttamistoimielimissä, kuten vammais- ja vanhuusneuvostossa ja nuorisovaltuustossa. Luonnosta esitellään alueellisissa keskustelutilaisuuksissa, henkilöstötilaisuuksissa ja avoimissa infoissa. Suunnitelmaluonnos on julkinen aluehallituksen 18.4. kokouksen jälkeen. Lausuntokierros kestää 19.4.–17.5.

Palvelualuejohtaja Katja Rääpysjärvi kertoi digitaalisesta sote-keskuksesta, joka on aloittanut toimintansa 17.4.2023. Pohteen verkkosivuilta osoitteesta pohde.fi löytyvä digitaalinen sote-keskus palvelee aluksi Alavieskan, Haapajärven, Nivalan, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan asukkaita. Palvelu laajenee koko Pohjois-Pohjanmaalle asteittain vuoteen 2025 mennessä.

Strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen ja tekninen johtaja Ollipekka Huotari esittelivät investointiohjelmia 2024–2027 ja 2025–2028.

Lisäksi aluevaltuusto kuuli infon ja keskusteli nuorisopsykiatrian tilanteesta ja syömishäiriöyksikön perustamisesta. Asiaa esitteli perhe- ja sosiaalipalveluiden ja OYS Psykiatrian toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka.

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 12.6.2023 kello 9–15.

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille.