Tiedote

Aluevaltuusto hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 20.11.2023 puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla. Kokouksessaan valtuusto hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024–2025.

Pohteen aluehallitus on tehnyt tulevaisuus- ja turvallisuuslautakuntien esitysten pohjalta aluevaltuustolle esityksen Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaksi. Ohjelma sisältää kolme kokonaisuutta, jotka ovat sote-järjestämissuunnitelman päivittäminen, pelastustoimen tasapainotustoimet sekä hallintoon, tukipalveluihin ja maksuihin liittyvät tasapainotustoimet.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteena on uudistaa rakenteita ja toimintamalleja siten, että alueen asukkaille ja sidosryhmille voidaan tarjota vaikuttavia palveluja, riittävä henkilöstö turvataan ja talouden kantokykyä parannetaan. Ohjelma toteuttaa osaltaan hyvinvointialueen strategian painopisteitä ja konkretisoi uudistamisen toimenpiteet tuleville vuosille. Ohjelma toimii myös valtioneuvoston päättämän lainanottovaltuuden ehtona vuodelle 2024. 

– Aikataulu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tekemiselle ja hyväksymiselle on ollut lainanottovaltuusehdon takia äärimmäisen tiukka ja luottamushenkilöt ovat olleet vaikeiden päätösten edessä. Nyt päätetty ohjelma on kompromissi ja annankin kiitokset kaikille valtuutetuille ja ryhmille päätöksentekokyvystä, sanoo valtuuston puheenjohtaja Kai Pajala.

– Tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman kokonaisuus on noin 90 miljoonaa euroa. Vielä tämän jälkeenkin ensi vuoden talousarvio tullee olemaan noin 60 miljoonaa alijäämäinen. Talouden haasteemme siis jatkuvat. Vuosien 2023–2024 alijäämien kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä tulee olemaan haasteellista, sanoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma lähetään valtiovarainministeriölle 21.11. Ministeriö pyytää ohjelmaan täydennyksiä tarvittaessa.

Aluehallituksen pohjaesitykseen tehtiin muutoksia

Aluevaltuusto keskusteli tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sisällöstä vilkkaasti ja sisältöön esitettiin muutoksia yksimielisesti ja äänestämällä. 

Yhteisesti päätettiin, että Oulaskankaan sairaalan erikoissairaanhoidon päivystys ja leikkaustoiminta jatkuu. Niitä koskeva kokonaissuunnitelma valmistellaan ja päätetään vuoden 2024 aikana, ja siinä huomioidaan mahdolliset laki- tai asetusmuutokset. Tavoitteena on, että Oulaskankaan sairaalan leikkaustoimintaa jatketaan ja siten saadaan lyhennettyä Pohteen leikkausjonoja ja noudatettua hoitotakuuta nykyistä paremmin. Ohjelmaan lisättiin huomio osaajapulasta, joka vaikeuttaa leikkaustoiminnan järjestämistä OYSissa ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautisen päivystyksen ja leikkaustoiminnan järjestämistä Oulaskankaalla. 

Aluevaltuusto päätti myös, että yöpäivystys jatkuu Raahen sairaalassa. Päätös Raahen yöpäivystyksestä tehdään vuoden 2024 aikana vaikuttavuusarvioinnin ja omaksi toiminnaksi ottamisen selvityksen perusteella. Lisäksi aluevaltuusto päätti, että päiväaikaista toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja kuntien sekä järjestöjen kanssa. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan kirjattiin toimenpiteenä myös toiminnan muutosohjelman valmistelu. 

Aluevaltuusto äänesti lukuisista muista muutoksista. Valtuusto päätti säilyttää alueelliset neuvottelukunnat ja kehittää niiden toimintaa. Kokouksissa hyödynnetään etäyhteyksiä ja kokousten määrää vähennetään. Valtuustoryhmien toimintatukea leikataan 20 prosenttia aluehallituksen esityksen mukaisesti. Hallintosääntöä päätettiin muuttaa niin, että vuotuinen säästö luottamushenkilöpalkkioista on vähintään 0,25 miljoonaa euroa. 

Aluevaltuusto päätti myös turvata psykoterapian lääkinnällisenä kuntoutuksena kaikille Kelan kuntoutusten ulkopuolella oleville, myös yli 67-vuotiaille silloin, kun se on hoidollisesti tarkoituksenmukaista. Kirjaus liittyy psykoterapiapalvelujen myöntämisperusteiden yhdenmukaistamiseen vaativissa ja pitkissä psykoterapiapalveluissa. 

Esitetyt muutokset ja äänestykset on kirjattu kokouksen pöytäkirjaan ja se julkaistaan Pohteen verkkosivuilla pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. Pöytäkirja lisätään verkkosivuille: aluevaltuuston pöytäkirjat

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman hyväksymisestä eriävän mielipiteen jättivät Mika Flöjt, Emma Heikura ja Jouni Jussinniemi.

Pelastustoimen palvelutasopäätös 2024–2025 hyväksyttiin

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.11.2023 pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024–25 aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti. Pelastustoimen palvelutasopäätös määrittää, kuinka pelastustoimen lakisääteiset palvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Päätös oli järjestyksessään toinen, kun ensimmäinen, vuoden 2023 palvelutasopäätös, tehtiin vuoden mittaiseksi. Päätösehdotus keskustelutti valtuustoa. Kysymyksiä herättivät erityisesti pelastustoiminnan eli hälytystoiminnan toimintavalmiuden tavoitteet. Myös rahoituksen asettamista reunaehdoista keskusteltiin.

– Ymmärrämme, että muutos palvelutasossa aiheuttaa huolta. Pelastustoimen lakisääteiset palvelut pystytään tällä päätöksellä kuitenkin turvaamaan. Uudistustyötä jatketaan, korostaa pelastusjohtaja Petteri Jokelainen.

Osavuosikatsaus koostaa alkuvuoden toiminnan tiedot ja tunnusluvut

Aluevaltuusto sai tiedoksi Pohteen osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2023. Katsaus osoittaa, että hyvinvointialuestrategian, sote-järjestämissuunnitelman, pelastustoimen palvelutasopäätöksen sekä talousarvion mukaisissa tavoitteissa on edetty oikeaan suuntaan. Rakennemuutokset ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Haasteita on muun muassa henkilöstön saatavuudessa, hoito- ja palvelutakuiden toteutumisessa sekä toimintamallien yhtenäistämisessä.

Henkilöstökulut muodostavat Pohteen budjetista noin puolet. Syyskuun toteuman perusteella näyttää siltä, että henkilöstökulujen ennuste jää noin 10 miljoonaa euroa talousarviota matalammaksi. Kustannukset näkyvät osin kohonneina ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käytön kuluina. 

Talouden osalta tasapainotustoimenpiteissä on edetty. On kuitenkin merkittävä riski, että alijäämä ylittyy arvioidusta 60 miljoonan tasosta noin 10–15 miljoonaa. Erityisesti kohonneet ostopalveluiden, vuokratyövoiman sekä avustusten kustannukset haastavat taloutta. Loppuvuoden talouden sopeutustoimissa onnistuminen on keskeistä.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluevaltuusto päätti toimielinten henkilövaihdoksista. Pekka Simoselle myönnettiin ero aluehallituksen ja henkilöstöjaoston varajäsenyyksistä sekä tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä. Tilalle valittiin aluehallitukseen Maarit Matinollin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Susanna Kisner, henkilöstöjaostoon Matti Honkalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maarit Matinolli ja tulevaisuuslautakunnan jäseneksi Susanna Kisner. Akseli Könkäälle myönnettiin ero yhdyspintalautakunnan varajäsenyydestä. Tilalle valittiin Pauliina Rovion henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lotta Ellonen.

Aluevaltuusto käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita:

  • Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2023
  • Hyvinvointialueen strategian täydentäminen omistajapolitiikan osalta ja omistajaohjauksen periaatteet

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran talousarvioseminaariin 4.12.2023.

Kokouksen tallenne on nähtävissä Pohteen verkkosivuilla aluevaltuuston sivulla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan. Tarkastettu pöytäkirja lisätään Pohteen verkkosivuille.