Tiedote

Aluevaltuusto hyväksyi Pohteen talousarvion

Julkaistu:

Pohjoinen yhteistyö jatkuu vahvana: aluevaltuusto hyväksyi pohjoisen yhteistyöaluesopimuksen ja ensihoidon palvelutasopäätöksen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 19.12. puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla.

Aluevaltuusto käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

 • Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 ja investointisuunnitelma 2024–2027
 • Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2023–2025
 • Oulun Tuotantokeittiö Oy:n omistusjärjestelyt
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely
 • Hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoitukset
 • Tarkastuslautakunnan arviointiraportti hyvinvointialueen valmistelutilanteesta ja arviointikertomus vuodelta 2021
 • Kunnilta 3+1-mallilla vuokrattavat kiinteistöt
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen
 • Kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja lakisääteiset terveydenhuollon asiakasmaksut

Kokouksen esityslistaan voi tutustua aluevaltuuston sivulla.

Vuodenvaihteen siirtymä turvataan – palvelut jatkuvat nykyisissä toimipaikoissa ja numeroissa

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi katsauksessaan läpi vuodenvaihteeseen varautumista. Turvalliseen siirtymään on valmistauduttu monin tavoin. Kun Pohde aloittaa 1.1.2023, sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut jatkuvat entiseen tapaan. Nykyiset toimipaikat ja numerot palvelevat edelleen nykyisellä henkilöstöllä. Pohde tiedottaa asukkaita palveluihin myöhemmin tulevista muutoksista erikseen.

Talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2023–2025 hyväksyttiin

Pohteen ensimmäistä talousarviota on valmisteltu tilanteessa, jossa maailman ja hyvinvointialueiden taloudessa on poikkeuksellista epävarmuutta. Hyvinvointialueet ovat toimintansa käynnistyessä alijäämäisiä lähes kaikkialla Suomessa. Taloustilannetta heikentävät muun muassa henkilöstökustannusten nousu ja muutoskustannukset, joista suurimmat kokonaisuudet liittyvät palkkojen, ICT-järjestelmien, etuisuuksien ja palvelujen harmonisointiin.

Talouden haasteet on tunnistettu Pohjois-Pohjanmaalla jo varhaisessa vaiheessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimenpiteillä on tavoitteena tasapainottaa kustannustasoa pysyvästi noin 40 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi talousarviossa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla taloutta sopeutetaan toiset noin 40 miljoonaa euroa.

Edellä kuvattujen sopeuttamistoimien jälkeen alijäämäennuste vuodelle 2023 on noin 55,9 miljoonaa euroa. Toiminnan ja rakenteiden suunnitelmallista uudistamistyötä on jatkettava myös seuraavina vuosina. Tavoite on, että uudistamalla toimintamalleja ja rakenteita pystytään varmistamaan talouden tasapaino ja lainanhoitokyky ja turvaamaan palvelujen laatu. Ensimmäinen taloussuunnittelukausi on haastava, mutta sen jälkeen tunnusluvut kääntyvät parempaan, jos tasapainotustoimissa onnistutaan.

Suurin osa tulorahoituksesta (84 prosenttia) muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista (49 prosenttia), palvelujen ostoista (32 prosenttia), aineista ja tarvikkeista, avustuksista ja muista toimintakuluista. Toimintakulut ovat talousarviossa yhteensä 2 018,9 miljoonaa euroa, rahoituskuluihin varataan 11,7 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaisin poistoihin 38,3 miljoonaa euroa.

Aluevaltuustossa tehtiin lisäys- ja muutosesityksiä muun muassa omaishoidon ja perhehoidon vahvistamiseen sekä monituottajuuteen. Esityksistä äänestettiin, mutta pohjaesitys jäi voimaan. Kolme toimenpidealoitetta hyväksyttiin yksimielisesti. Näin aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen ensimmäisen talousarvion ja -suunnitelman. Aluevaltuusto hyväksyi myös investointisuunnitelman.

Lue lisää talousarvioesityksestä aluehallituksen kokoustiedotteesta.

Pohjoiselle yhteistoiminta-alueelle historiallinen yhteistyösopimus

Yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen esitteli yhteistyösopimusta, joka samaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen (YTA) kuuluvien hyvinvointialueiden on tehtävä valtuustokausittain.

Pohjoisella yhteistyöalueella, johon kuuluvat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet, valmisteluvastuu on Pohteella, jolla on Oulun yliopistollinen sairaala OYS. Sopimus vaatii hyväksynnän kaikilla neljällä hyvinvointialueella. Pohteen, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Soiten ja Lapin hyvinvointialueen Laphan aluevaltuustot hyväksyivät yhteistyösopimuksen 19.12. Kainuun hyvinvointialue käsittelee sopimusta 20.12.

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa hyvinvointialueiden välinen työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen. Sopimuksella edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta. Sopimuksella varmistetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.

Aluevaltuusto hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille 2023–2025

OYS sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialuejohtaja Päivi Laurila ja ensihoidon palvelualuejohtaja Mirja Annala esittelivät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätöstä vuosille 2023–2025.

Hyvinvointialue järjestää alueensa ensihoitopalvelun. Ensihoitopalvelu suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Palvelutasopäätöksessä huomioidaan alueelliset erot, onnettomuusriskit ja eri viranomaisten näkökulmat. Palvelupäätös sisältää yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää ensihoitopalvelun omana toimintana. Ensihoitopalveluun sisältyvät ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen. Hyvinvointialueella on ensihoidosta vastaava lääkäri. Pohjois-Suomen yhteistyöalueen ensihoitokeskus järjestää ympärivuorokautisen ensihoitolääkäripäivystyksen.

Ensihoidon tavoitteena on kehittää ja parantaa asiakkaiden terveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ensihoidon ja kotihoidon yhteistyötä tehdään entistä suunnitelmallisemmin. Ensihoidon tehtäväkuorma helpottuu, kun asiakasta ei tarvitsee aina kuljettaa päivystykseen. Ensihoidon resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön, kun tieto kulkee ja yhteistyö on tiiviimpää ensihoidon, päivystystoiminnan, sosiaalipäivystyksen, kotihoidon ja kotisairaanhoidon välillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät pääosin ennallaan

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjältä voidaan periä asiakasmaksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Sosiaali- ja terveyspalvelut voivat olla palvelun käyttäjälle maksuttomia, maksu voidaan periä kaikilta samansuuruisena tai maksu voidaan määrätä asiakkaan tulojen ja maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksuasetuksessa on määritelty joidenkin palveluiden maksuille enimmäismäärät. Hyvinvointialueen tulee periä palvelun käyttäjältä samat maksut ja korvaukset ostopalveluissa kuin hyvinvointialueen itse järjestämistä vastaavista palveluista.

Hyvinvointialueen päämääränä on ollut yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Lakisääteisissä terveydenhuollon asiakasmaksuissa ei ole ollut hyvinvointialueella merkittäviä eroja kuntakohtaisesti, sillä hyvinvointialueen kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä on ollut käytössä asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärän mukaiset maksut. Lähtökohtana on periä asiakasmaksut enimmäismääräisinä asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.

Aluevaltuusto hyväksyi asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja terveydenhuollon lakisääteiset asiakasmaksut. Muissa harkinnanvaraisissa asiakasmaksuissa sovelletaan tulevaisuuslautakunnan esitystä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on vahvistanut asiakasmaksut. Nämä asiakasmaksut tuodaan aluevaltuuston vahvistettavaksi tammikuussa 2023.

Muut kokousasiat

Aluevaltuusto käsitteli myös Oulun Tuotantokeittiö Oy:n omistusjärjestelyjä, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittelyä ja sidonnaisuusilmoituksia, tarkastuslautakunnan arviointiraporttia ja -kertomusta, hallintosäännön päivittämistä ja kuntien kanssa tehtäviä vuokrasopimuksia. Lisäksi käsiteltiin kuntien ja kuntayhtymien selvityksiä ja esityksiä hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista.

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kevään 2023 kokoukset

 • Ma 30.1.2023 kello 9–15
 • Ma 20.2.2023 kello 9–15
 • Ma 17.4.2023 kello 9–15
 • Ma 12.6.2023 kello 9–15

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille.