Tiedote

Aluevaltuusto hyväksyi Pohteen talousarvion vuodelle 2024

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan Pohteen vuoden 2024 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026. Toimintakulut vuonna 2024 ovat noin 2,1 miljardia euroa.

– Talousarviovuoden valmistelun lähtökohdat ovat edellisen vuoden tapaan olleet poikkeukselliset. Yhtään täyttä toimintavuotta tai tilinpäätöstä ei ole takana. Myös alijäämäinen talousarvio sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteet haastavat tulevan vuoden talouden tilannekuvan muodostamista. Voi hyvinkin olla, että talousarviota joudutaan tarkentamaan toimintavuoden 2024 aikana, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala

Aluevaltuuston hyväksymässä talous- ja toimintasuunnitelmassa on huomioitu lainsäädännön hyvinvointialueelle asettamat vaatimukset sekä Pohteen strategiassa, sote-järjestämissuunnitelmassa ja pelastustoimen palvelutasopäätöksessä sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet. Aluehallituksen päätettäväksi tuleva käyttösuunnitelma tarkentaa talousarvion toiminnallisia ja laatutavoitteita sekä resurssien kohdentamista. Tavoitteena on, että käyttösuunnitelma on aluehallituksen käsittelyssä helmikuussa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanosuunnitelmien tarkentuessa. 

Talousarvion mukaan Pohteen toimintakulut vuonna 2024 ovat noin 2,1 miljardia euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet. Hyvinvointialueen toimintatuotot koostuvat myynti- ja maksutuotoista, tuista ja avustuksista sekä vuokra- ja muista toimintatuotoista. Ne ovat ensi vuonna arviolta noin 331 miljoonaa euroa. Suurin osa, 85 prosenttia, tulorahoituksesta muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteisesta rahoituksesta. Pohteen vuoden 2024 tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 60 miljoonaa euroa. 

– Valtiovarainministeriön viesti on ollut se, että talouden tilanne tulee entisestään vain tiukentumaan ja että alijäämät on katettava aikataulussaan, vuoteen 2026 mennessä. Tavoite on haastava, muttei mahdoton. Se edellyttää meiltä rohkeaa ja ripeää uudistamista, tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmanohjelman viipymätöntä toimeenpanoa sekä erittäin maltillista menokasvua tulevina vuosina, sanoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Aluevaltuusto äänesti joistakin talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan ehdotetuista muutoksista, mutta esityksestä poikkeavia muutoksia talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan ei kuitenkaan tehty. Muutosesitykset ja äänestykset on kirjattu kokouksen pöytäkirjaan ja se julkaistaan Pohteen verkkosivuilla pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. Pöytäkirja lisätään verkkosivuille.

Rakennemuutoksen rinnalla oleellista myös toimintojen kehittäminen 

Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024–2026 kokoaa yhteen Pohteen palveluiden kehittämistä eri asiakasryhmien ja toiminnan osalta. Henkilöstön saatavuuteen ja hyvinvointiin liittyvät toimenpiteet sekä konsernin tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on myös kuvattu talousarviossa. 

Talousarviossa on kuvattu lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelukokonaisuudet. Lasten ja nuorten palveluissa painopisteitä ovat esimerkiksi perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja matalan kynnyksen yhteydenottokanavien parempi saatavuus. Työikäisten palveluissa kehittämisellä tavoitellaan muun muassa hoidon jatkuvuuden parantamista ja digitaalisten palveluiden hyödyntämistä laajemmin. Ikäihmisten palveluissa kehittämisen kohteina nostetaan esille esimerkiksi ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen palveluiden tunnistamisen tukena sekä kotona asumiseen liittyvien palveluiden kehittäminen.

Sote-palvelujen osalta huomio on myös paljon palveluja ja tukea tarvitsevissa asiakkaissa. Yhtenä laaja-alaisena tavoitteena on lisätä moniammatillista yhteistyötä ja syventää palvelujen integraatiota, jossa tärkeä rooli on muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisellä. 

– Vuoden 2024 osalta olennaista on päästä aidosti kehittämään toimintoja rakennemuutoksen ohella. Talouden sopeuttaminen valtion rahoitusraamin mahdollistamalle tasolle on välttämätöntä ja väistämätöntä, mutta siitä on päästävä mahdollisimman nopeasti eteenpäin toimintojen kehittämiseen ja Pohteen toiminnan vakauttamisen vaiheeseen. Liian pitkään jatkuva voimakas rakenteellinen muutosvaihe ei ole työntekijöiden eikä alueen asukkaidenkaan etu, summaa Ilkka Luoma

Investointisuunnitelma hyväksyttiin osana talousarviota 

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan osana talousarviota myös hyvinvointialueen investointisuunnitelman seuraaville neljälle suunnitelmavuodelle. Suunnitelma perustuu kaudelle esitettyjen uusien, hyvinvointialueen strategiaa edistävien investointien ja jo meneillään olevien investointien rahoitustarpeisiin. Investointisuunnitelma vastaa ministeriöiden hyväksymää investointisuunnitelmaa sekä valtioneuvoston myöntämää lainanottovaltuutta.  

Suunnitelma sisältää muun muassa OYS 2030 -uudistamisohjelman jatkumiseen ja loppuunsaattamiseen sekä sote-järjestämissuunnitelman ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen ratkaisujen tukemiseen liittyviä investointeja. Talousarviossa investoinnit vuodelle 2024 ovat 267 miljoonaa euroa. 

Valtuustoryhmät tekivät kokouksessa myös yhteisen talousarvion hyväksymiseen liittyvän toimenpidealoitteen: valtuusto toivoo, että talousarvion käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä toimi- ja vastuualueiden rahoitusta tarkennetaan talousarvion sisällä siten, että riittävät resurssit muun muassa lasten ja nuorten palveluihin sekä ikäihmisten ja vammaisten palveluihin voidaan turvata. 

Hyväksytty talousarvio 2024 ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma löytyy Pohteen verkkosivuilta

Asiakasmaksuja ja talousarvion 2023 muutokset hyväksyttiin

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös vuoden 2023 talousarvioon tehdyt muutokset. Hyvinvointialueen alijäämäennuste kasvoi -55,90 miljoonasta -80 miljoonaan euroon. Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös alla olevia asiakaspalvelumaksuja. Tiedot päivittyvät Pohteen verkkosivuille myöhemmin. 

Muut kokousasiat 

Aluevaltuusto hyväksyi Pohteen hallintosääntöön tehtyjä päivityksiä, jotka tehtiin lainsäädännön muutosten sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarpeiden pohjalta. Esimerkiksi Suomen Nato-jäsenyyden takia muuttumassa oleva järjestämislaki voi osaltaan tuoda Pohteelle valmiuteen liittyviä virka-apupyyntöjä muilta viranomaisilta. Pohteen päivitetty hallintosääntö löytyy Pohteen verkkosivuilta

Aluevaltuusto myös nimesi Anne Matikaisen Kaisa Louetin henkilökohtaiseksi varajäseneksi turvallisuuslautakuntaan ja myönsi eron Emma Heikuralle tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä. Uudeksi jäseneksi nimettiin Maria Lähde. Lisäksi aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat: 

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla 

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 19.2.2024.  

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluevaltuuston sivulta