Tiedote

Aluevaltuusto hyväksyi Pohteen ensimmäisen osavuosikatsauksen ja hyvinvointikertomuksen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui viimeiseen kokoukseensa ennen kesätaukoa 12. kesäkuuta puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla.

Osavuosikatsaus kertoo toimenpiteiden etenemisestä – talouden lukuihin sisältyy epävarmuutta

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan Pohteen ensimmäisen osavuosikatsauksen. Ensimmäiset toimintavuodet ovat lähes kaikilla hyvinvointialueilla taloudellisesti haastavia – näin on myös Pohteella. Ensimmäisten kuukausien toteuman perusteella näyttää siltä, että kansallinen rahoitus olisi Pohteen osalta paranemassa budjetoidusta, mutta vastaavasti talousarviossa on ylityspaineita.

Alustavan arvion mukaan vuosi 2023 toteutuu tuloksen osalta hyväksytyn talousarvion tason mukaisesti. Tämä edellyttää uudistustyön jatkamista. Aluevaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma toimii tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmana, joka on hyvinvointialueen lainanottovaltuuden ehto.

Pohteen vuoden 2023 talousarvion toimintakate on 1 692,4 miljoonaa euroa. Talousarvio on 55,9 miljoonaa alijäämäinen, kun valtion rahoitus, muut rahoituserät ja poistot huomioidaan. Toimintakatteen toteuma tammi-maaliskuun seurannassa on 383 miljoonaa eli 22,6 % talousarvion toimintakatteesta. Toimintatuottojen toteuma on 190,8 miljoonaa ja toimintakulujen toteuma 573,8 miljoonaa.

Pohteen alkuvuoden toteumaan ja siten myös vuoden 2023 ennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Epävarmuutta liittyy sekä menoihin että tuloihin, esimerkiksi asiakasmaksuihin ja myyntituottoihin. Valtion rahoituksen taso tulee myös tarkentumaan vuoden 2023 aikana.

Tammi-maaliskuun toteutumaan perustuva ennuste sisältää riskejä, joista suurimpina näyttäytyvät henkilöstön heikentynyt saatavuus, kohonneet ostopalvelukustannukset sekä sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpano suunnitellussa aikataulussa. Tulevan hallitusohjelman vaikutukset esimerkiksi mitoitusmuutoksiin eivät ole vielä selvillä. Ennuste tarkentuu tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa.

Pohjois-Pohjanmaalla eletään hyvää elämää, mutta tyytyväisyys on heikentynyt

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan Pohteen hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomus kertoo viime vuosien tilanteen siitä, miten Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat, miten asukkaiden hyvinvointi on muuttunut ja mitä toimenpiteitä on tehty asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Kertomuksen avulla voidaan tunnistaa asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita, joita halutaan säilyttää tai muuttaa.

Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan asukkaista kokee elävänsä hyvää elämää, mutta tyytyväisyys on heikentynyt. Sairastavuusindeksi on ollut Pohjois-Pohjanmaalla pitkään korkea. Erityistä huolta herättää nuorten pahoinvointi.

– Hyvinvointikertomuksen valmisteluun on osallistunut iso joukko ihmisiä. Kertomus on kirjoitettu selkeällä kielellä, jotta mahdollisimman moni voi lukea sen ja kokea sen omakseen, tiivistää hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela.

Tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit kirjataan erilliseen hyvinvointisuunnitelmaan, jota valmistellaan yhdessä muun muassa kuntien ja järjestöjen kanssa. Vuosia 2024–2025 koskevan hyvinvointisuunnitelman on määrä valmistua vuodenvaihteessa.

Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksessa suosituksia hyvinvointialueelle

Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 21.9.2022 arviointisuunnitelman vuodelle 2022. Suunnitelmaan sisältyi myös hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen arviointi alkuvuonna 2023.

Aluevaltuusto kävi keskustelun arviointikertomuksesta tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Kari Pentin esittelyn pohjalta. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja lähetti sen aluehallitukselle toimenpiteitä varten. Aluehallituksen tulee esittää aluevaltuustolle 16.10.2023 mennessä lausunto siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022, hyväksyi hyvinvointialueen tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja myönsi hyvinvointialueen tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Aluevaltuusto hyväksyi myös Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin tilinpäätöksen ja loppuselvityksen, merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja myönsi kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi oli poikkeuksellinen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi 2022 oli poikkeuksellinen ja tilinpäätös jäi alijäämäiseksi. Siihen vaikuttivat koronasta johtuvat henkilökunnan poissaolot, hoitoalan työtaistelu, vakava puute hoitohenkilökunnasta, palkankorotukset ja yleinen kustannustason nousu. Tilanne oli samankaltainen koko Suomessa. Myös muilla sairaanhoitopiireillä tilinpäätökset olivat pääosin alijäämäisiä.

Aluevaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2022 ja merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. Aluevaltuusto myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Lisäksi tarkastuslautakunta antoi aluevaltuustolle tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomuksen vuodelta 2022.

Lääkärintodistus- ja lausuntomaksuihin tarkennuksia

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on vahvistanut 19.12.2022 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja lakisääteiset terveydenhuollon asiakasmaksut.

Terveydenhuollon lausunto- ja todistuspalkkiot ovat lakisääteisiä terveydenhuollon asiakasmaksuja. Niistä peritään aluevaltuuston päätöksen mukaisesti joko 51,50 euron tai 61,80 euron suuruinen maksu asiakkaalta, ellei lausuntoa tai todistusta ole erikseen säädetty maksuttomaksi asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa.

Lääkärin B-, D- ja muiden lausuntojen asiakasmaksuja tarkennetaan 1.6.2023 alkaen. B-lausunto on yksityiskohtainen selvitys potilaan sairaudesta, toimintakyvystä, ennusteesta ja jatkosuunnitelmasta, kuten kuntoutustarpeesta. D-lausunto on todistus, jonka perusteella myönnetään Kelan erityishoitoraha korvaukseksi ansionmenetyksestä lapsen hoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen vuoksi.

B-lausuntojen suhteen noudatetaan aluevaltuuston aiempaa päätöstä, jonka mukaan ne ovat maksuttomia lukuun ottamatta verotusta varten tehtyjä todistuksia. Aluevaltuusto hyväksyi, että D-lausunnon asiakasmaksu poistetaan ja lausunto on jatkossa maksuton.

Aluevaltuusto käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita:

· Kuntien ja kuntayhtymien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista

· Valtuustoaloitteet

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 4.9.2023 kello 9–15. 

Kesäkuun 12. päivän kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.