Tiedote

Aluevaltuusto etsii keinoja talouden tasapainottamiseen – Pohteen talouden tilanne vaatii palvelurakenteen muutoksen nopeuttamista ja uusia toimenpiteitä

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 16.10.2023 puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla. Valtuusto perehtyi kokouksen seminaariosuudessa Pohteen talouden ja toiminnan muuttuneeseen tilannekuvaan. Talouden tasapainottaminen vuoteen 2026 mennessä vaatii sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteiden nopeuttamisen lisäksi myös muutoksia muun muassa palveluverkkoon, ostopalveluihin sekä organisaatiorakenteeseen.

Aluevaltuusto kuuli kokouksessaan valtiovarainministeriön ylijohtajan, osastopäällikön Jani Pitkäniemen puheenvuoron. Pitkäniemi muistutti, että hyvinvointialueet ovat käynnistäneet toimintansa tilanteessa, jossa väestön palvelutarve on historiallisen suuri ja kasvaa. Pitkäniemen mukaan on selvää, että hyvinvointialueen rahoitus ja henkilöstö eivät riitä nykyisellä tavalla organisoidun ja toteutetun palvelujärjestelmän ylläpitoon. Pitkäniemi korosti muutosten välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä ja muistutti, että hyvinvointialueella on onnistumisen eväät käsissään, jos vain on rohkeutta uudistua.

– Saimme kuulla valtiovarainministeriön tuoreimmat terveiset ja viesti on sama kuin aiemmin. Emme ole saamassa lisärahoitusta ja uudistamista tarvitaan. Päätökset eivät tule olemaan helppoja luottamushenkilöidenkään näkökulmasta, mutta niitä on pystyttävä tekemään, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala.

Alijäämä on katettava vuoteen 2026 mennessä

Pohteen talousarvioennuste vuodelle 2023 on tämänhetkisen arvion mukaan noin 60 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ensi vuonna alijäämää uhkaa syntyä ilman sopeutustoimia noin 150 miljoonaa euroa. Valtionrahoitus kasvaa, mutta kustannukset kasvavat sitä enemmän. Lisäkuluja aiheuttavat muun muassa ostopalvelujen kohoavat hinnat, vuokratyövoiman käyttö, nousevat palkkakulut, korot ja lainanlyhennykset. 

Lokakuussa myös rahoituslaskelmat ovat päivittyneet: rahoitus on jäämässä vuoden 2023 osalta 4,5 miljoonaa euroa pienemmäksi ja vuoden 2024 osalta 19 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin aiemmissa rahoituslaskemissa.

Päivittyneiden taloustietojen perusteella toiminnan jatkaminen nykyisillä rakenteilla ja toimintamalleilla ei ole mahdollista. 

– Tilanne vaatii meiltä nyt merkittäviä lisätoimia jo aiemmin päätettyjen lisäksi, sillä sote-järjestämissuunnitelman ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen toimenpiteet eivät riitä talousarvioraamin saavuttamiseksi. Emme ole helppojen ratkaisujen äärellä. Emme kuitenkaan voi jättää muutoksia tekemättä, jotta meillä on mahdollisuus pysyä meille annetussa rahoituksen raamissa. Lisärahoituksen hakeminen tarkoittaisi mahdollisesti arviointimenettelyä ja sitä, että päätösvalta siirtyy hyvinvointialueelta valtiolle, sanoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Muutoksilla turvataan lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimen palvelut

Aluevaltuusto kävi kokouksen jälkeen seminaarissa läpi vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Muutoksia on tarve tehdä kaikilla organisaation osa-alueilla. Aiemmin päätettyjä uudistamistoimia ja sote-järjestämissuunnitelman rakennemuutosten toimeenpanoa täytyy nopeuttaa. Lisäksi tarvitaan uusia sopeuttamistoimenpiteitä sosiaali- ja terveyspalveluihin, pelastustoimeen ja konsernipalveluihin jo vuoden 2023 aikana. 

Käytännössä sopeuttamistoimenpiteet voivat tarkoittaa johtamisjärjestelmän uudistamista, hallinnon ja tukitoimien organisointia ja tehostamista, sote-keskus-, sairaala- ja paloasemaverkon muuttumista sekä asiakaspaikkojen ja toimipisteiden vähentämistä. Myös ostopalveluja ja olemassa olevia sopimuksia on tarkasteltava. Mahdolliset merkittävät muutokset organisaation toiminnassa edellyttävät yhteistoimintamenettelyä.

– Palvelujen yhteensovittamisella voidaan saavuttaa säästöjä ja tuottaa asiakkaan kannalta sujuvampia palveluja. Rakennemuutokset, joita nyt tarvitaan, saattavat heikentää joidenkin palvelujen saavutettavuutta, mutta pystymme turvaamaan lakisääteiset palvelut. On hyvä muistaa, ettei nykyinen palveluverkkomme ole ihanteellinen. Se on muodostunut aikana, jolloin henkilöstöä on ollut saatavilla ja palvelut perustuivat paikan päällä asiointiin. Meillä on myös mahdollisuus tuottaa palveluja uudenlaisilla ja vaikuttavilla tavoilla, kuten digitaalisesti ja liikkuvina palveluina, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Aikataulu ja tarve muutosten tekemiselle on tiivis, ja valmistelutyötä tehdään osana Pohteen vuoden 2024 talousarviovalmistelua. 

Yhteisöllisen asumisen ja turva-auttamispalvelun asiakasmaksut hyväksyttiin

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan yhteisöllisen asumisen asiakasmaksusta. Yhteisölliseen asumiseen liittyvän sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan perusmaksuna peritään asiakkaalta 70 euroa kuukaudessa. Asiakas voi hakea tarvittaessa maksun alentamista tai perimättä jättämistä. Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 45–34. SDP:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät sekä valtuutettu Anu Plaketti jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleva sosiaalipalvelu. Sillä tarkoitetaan asumista joko tavalliseen asuntokantaan kuuluvassa asunnossa tai esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa asiakkaan hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto. Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllisen asumisen myöntämisen perusteet on hyväksytty tulevaisuuslautakunnassa 6.9.2023 ja ne tulevat voimaan 1.11.2023 alkaen.

Aluevaltuusto hyväksyi myös turva-auttamispalvelun asiakasmaksut. Turva-auttamispalvelu tarkoittaa asiakkaan kotiin myönnettävää palvelua, johon kuuluvat turvalaitteisto, hälytysten vastaanotto, hälytyksen takia tehtävä avun tarpeen arviointi sekä asiakkaan tarvitsema apu. Turva-auttamispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Palvelut ovat harkinnanvaraisia eli niitä edeltää palvelutarpeen arviointi. Asiakkaalle voidaan myöntää palvelutarpeen arvion perusteella myös erilaisia lisälaitteita, kuten ovihälytin, GPS-laite, palohälytin, kaatumishälytin tai muita lisälaitteita. Kooste turva-auttamispalvelujen asiakasmaksuista löytyy aluevaltuuston esityslistalta.

Muut kokousasiat 

Aluevaltuusto käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita: 

 • Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022 sekä arviointikertomuksen 2022 suositukset ja vastaukset
 • Valtuustoaloitteet
  • Pohjoispohjalaisten lasten ja nuorten lakisääteisten koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden riittävyyden ja yhdenvertaisuuden takaamiseksi viivytyksettä
  • Erikoistuville lääkäreille mahdollisuus palvelujaksojen yhtenäistämiselle Pohteella
  • Pohteen tulee aktiivisesti edistää toimintansa ja päätöksenteon avoimuutta
  • Tekoälyä hyödynnettävä tehokkaammin Pohteen toiminnassa
 • Muutoksia toimielinten jäsenyyksissä
  • Aluevaltuusto vapautti Juha Hännisen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsi Pekka Simosen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Aluevaltuusto myönsi Niilo Heinoselle eron varavaltuutetun tehtävästä.
  • Aluevaltuusto myönsi eron Veli Varmolle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi Toni Backmanin tarkastuslautakuntaan Juha Vuorion henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
  • Aluevaltuusto myönsi eron Markus Jaatiselle aluehallituksen varajäsenyydestä ja nimesi Rami Rauhalan Matti Sorosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi aluehallitukseen.
  • Aluevaltuusto myönsi Anni-Inkeri Törmäselle eron yhdyspintalautakunnan jäsenyydestä ja nimesi Helena Kinnusen yhdyspintalautakunnan jäseneksi.
  • Aluevaltuusto myönsi Anne Huotarille eron aluehallituksen jäsenen tehtävästä 17.10.2023 – 31.1.2024 väliseksi ajaksi ja nimesi Tarja Ollankedon aluehallituksen jäseneksi ko. ajalle. Lisäksi aluevaltuusto nimesi Anne Huotarin Tarja Ollankedon henkilökohtaiseksi varajäseneksi ko. ajalle.
  • Tiedoksiannot: Anna Koskela on perustanut oman valtuustoryhmän. Perussuomalaisten valtuustoryhmän uusi puheenjohtaja on Anu Plaketti.

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran talousarvioseminaariin 13.11.2023. 
Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan. 

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille