Tiedote

Aluehallitus luotsaa valmistelua kohti vuodenvaihdetta

Julkaistu:

Pohteen aluehallitus kokoontui 18. kokoukseensa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 4.10. puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Kaksi viimeistä asiaa käsiteltiin varapuheenjohtaja Paavon Kohon johdolla.

– Hoitoalalle saatu sopu antaa hyvän perustan rakentaa yhdessä uutta ja kehittää henkilöstömme hyvinvointia ja työoloja. Hyvinvointialueen aloittaessa meillä on mahdollisuus työskennellä yhdessä entistä paremmin, puheenjohtaja summaa ajankohtaista tilannetta.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 18/2022 seuraavia asioita:

 • Potilas- ja sosiaaliasiamiesten toimien perustaminen
 • Talousarvion toteuma 8/2022
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi
 • Valtionavustuksen hakeminen sosiaali- ja terveysministeriöstä Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeille vuosina 2023–2025 (RRP)
 • Raahen ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys
 • Monetran palvelusopimus – hankintapäätös
 • Tarkastuslautakunnan alaisen ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön tehtävien perustaminen
 • Järjestämistoiminnon virkojen ja toimien perustaminen (tutkimus, opetus, koulutus)
 • Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö – pelastuspäällikön virkavalinta

Aluehallitus esityslista 4.10.2022 9:00 (PDF)

Potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä sisäiseen tarkastukseen

Aluehallitus päätti kokouksessa muutetun esityksen mukaisesti perustaa yhden potilasasiamiehen ja kolme potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtävää. Tehtävistä täytetään tässä vaiheessa kolme. Hyvinvointialuejohtaja päättää neljännen tehtävän täyttämisestä erikseen.

Lisäksi aikaisemmin järjestämistoimintoihin perustettu potilas- ja sosiaaliasiamiehen virka siirretään sisäisen tarkastuksen alaisuuteen.

Aluehallitus totesi, että sisäisen tarkastuksen osalta voidaan käyttää ostopalveluja, mutta potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan osalta ei voida tässä vaiheessa käyttää ostopalveluja.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue lausuu rahoituslain muutosesityksestä

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Hyvinvointialueiden yleiskatteelliseen rahoitusmalliin on tarkoitus lisätä vuodesta 2024 lähtien uusi määräytymistekijä, yliopistosairaalalisä.

Lisän perusteella otettaisiin huomioon yliopistollisista sairaaloista aiheutuvia muita sairaaloita korkeampia kustannuksia. Myös hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymätasaussääntelyä esitetään muutettavan.

Strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen esitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lausuntoa, jossa nostetaan esiin muun muassa seuraavat huomiot:

Yliopistosairaalalisä on myönteinen muutos rahoitukseen hyvinvointialueiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi sekä yliopistosairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Päätöksessä on huomioitava myös niiden hyvinvointialueiden rahoituksen kantokyky, joilla ei yliopistollista sairaalaa ole.

Esitetty yliopistosairaalalisä ei riitä kattamaan todellisia erityisvastuista aiheutuvia kustannuksia. Kohdennettavan rahoituksen määrää tulisi nostaa noin 600 miljoonaan euroon. Vaihtoehtoisesti tutkimukseen ja koulutukseen erillismomenttien kautta kohdennettavaa rahoituksen tasoa tulisi vaiheittain lisätä.

On perusteltua, että olosuhdetekijöiden huomioimista tarveperusteisessa rahoituksessa vahvistetaan vaiheittain. Tämän tulee kuitenkin perustua kattavaan ja laadukkaaseen tietopohjaan. Asukastiheyden painoarvoa rahoituksen kohdentumisessa tulisi vahvistaa.

Määräytymisperusteena tulisi käyttää yhteistyöalueen (YTA) väestöpohjaa, joka turvaa esitetyistä malleista parhaiten yliopistosairaalalisän tarpeenmukaisen kohdentumisen.

Pohde hakee valtionavustusta kestävän kasvun ohjelman hankkeille (RRP)

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on valmistellut hakuun hankekokonaisuuden, jossa haettava avustus on yhteensä 38 661 886 euroa. Kehitysjohtaja Pasi Parkkila esitteli hakemusta.

Aluehallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hankehakemuksen ja hankkeen osatoteuttajat. Aluehallitus hyväksyi Pohteen osallistumisen osatoteuttajana:

 • Pirkanmaan hyvinvointialueen hakemaan hankekokonaisuuteen sisältyvään ”Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen pilotointi” -hankkeeseen.
 • Helsingin kaupungin hakemaan hankekokonaisuuteen sisältyvään ”Terapiat etulinjaan” -hankkeeseen.
 • Pohjois-Savon hyvinvointialueen hakemaan hankekokonaisuuteen sisältyvään ”Terveyskylä 3.0” -hankkeeseen, jossa uudistetaan Terveyskylän kansalaisille ja ammattilaisille suunnattuja palveluita sekä itsehoito-ohjelmia.
 • Terveyskylän Omapolku 3.0 -hankkeeseen, jossa kehitetään palveluintegraatioiden mahdollistavia yhteiskäyttöisiä digihoitopolkuja koko hyvinvointialueen ja yhteistyöalueen laajuisina. Pohde toimii hankkeessa kansallisena koordinoijana.

Raahen päivystykselle haetaan poikkeuslupaa

Aluehallitus hyväksyi Raahen ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen poikkeuslupahakemuksen ja päätti lähettää sen sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lisäksi poikkeuslupahakemus lähetetään Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin hyvinvointialueille aluevaltuustojen käsittelyyn sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämää puoltolausuntoa varten.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetralta

Aluehallitus päätti ostaa Monetra Oulu Oy:ltä palvelusopimuksen mukaisesti talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja, niin sanottuja lähipalveluja ja sopimuksen mukaisia erityispalveluja. Hankinnan arvo on yhteensä noin 17,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikköön perustetaan tehtäviä

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö, jonka tehtävänä on

 • valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat
 • huolehtia sidonnaisuusilmoitusten käsittelystä
 • valmistella ja toteuttaa hyvinvointialueen toimintaan ja talouteen kohdistuvaa tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarviointia tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti
 • avustaa tilintarkastajaa lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvissä tehtävissä
 • valmistella vuosittainen tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä muu tarkastuslautakunnan raportointi aluevaltuustolle.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön johtajana ja esihenkilönä toimii tarkastusjohtaja Tarja Lempeä.

Aluehallitus päätti perustaa ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikköön 1.1.2023 alkaen tuloksellisuustarkastajan/reviisorin viran ja kaksi tuloksellisuustarkastajan toimea.

Tehtäviä tutkimukseen, opetukseen ja koulutukseen

Aluehallitus hyväksyi täydennetyn esityksen järjestämistoiminnon tavoiteorganisaation mukaisista vakansseista tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen palvelualueella.

 • Perustettaviin tehtäviin lisätään asiantuntijalääkäri (yleislääketiede) tehtävä.
 • Sosiaalityön osaamiskoordinaattoreiden pätevyysvaatimuksiksi muutetaan: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, lisäksi edellytetään Valviran myöntämää laillistetun sosiaalityöntekijän kelpoisuutta tai ylempi sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto. Kokemus opiskeluohjaukseen liittyvissä tehtävissä luetaan eduksi.
 • Perustettavista tehtävistä voidaan tässä vaiheessa täyttää sote-järjestämisjohtajan harkinnan mukaan 80 % ja muiden täyttäminen edellyttää aluehallituksen lupaa.

Seuraavat kokoukset

 • To–pe 6.–7.10.2022, Yhteistyöalueen (YTA) kokous, Kemi
 • Ti 11.10.2022 klo 9–16
 • Ti 18.10.2022 klo 9–16
 • To 3.11.2022 klo 9–16
 • Ti 15.11.2022 klo 9–16
 • Ti 22.11.2022 klo 9–16
 • Ke 30.11.2022 klo 9–16
 • Ke 7.12.2022 klo 9–16
 • Ti 13.12.2022 klo 9–16

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/