Tiedote

Aluehallitus kuuli ja keskusteli sote-keskusluonnoksen lausuntopalautteesta

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 6.6.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kertoi ajankohtaiskatsauksessaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on osin lainvastainen. Hallintosäännössä ei ole päätöksen mukaan riittävän täsmällisiä kirjauksia vastaavan lääkärin tehtävistä ja toimivallasta.

Terveydenhuoltolaki edellyttää vastaavalta lääkäriltä kokonaisvastuuta terveyden- ja sairaanhoidon johtamisesta ja valvonnasta. Hallinto-oikeuden mukaan tämä tarkoittaa, että vastaavalla lääkärillä on oltava päätösvalta ja vastuu toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä tavalla, joka mahdollistaa terveydenhuollon toimintayksikön kokonaisvaltaisen johtamisen. Päätöksen mukaan tämä ei toteudu tai jää tulkinnanvaraiseksi Pohteen hallintosäännössä.

Hallinto-oikeuden päätös on Luoman mukaan merkityksellinen kansallisella tasolla, koska samankaltainen hallintosääntö ja siihen perustuva organisaatio on käytössä myös useilla muilla hyvinvointialueilla. Uudistuneen organisaation tavoitteena on ollut koota yhteen sosiaali- ja terveyspalveluja ja parantaa palveluketjuja. Kyse on myös eri toimi- ja tehtäväalueiden välisestä yhdenvertaisuudesta.

Pohde harkitsee valitusluvan hakemista, jotta asiasta saataisiin korkeimman hallinto-oikeuden päätös.

Sote-keskusluonnos kiinnosti – Pohde kiittää palautteesta

Luonnos Pohteen alueen tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä on ollut lausuntokierroksella. Sote-järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen esittelivät yhteenvetoa lausunnoista ja verkkokyselyn vastauksista.

Palautetta on tullut runsaasti. Virallisia lausuntoja tuli yhteensä 87. Lausuntoja tuli kunnilta, puolueilta, ryhmiltä, yhdistyksiltä, järjestöiltä, vaikuttamistoimielimiltä ja yksityishenkilöiltä. Avoimeen verkkokyselyyn tuli vastauksia yhteensä 2281.

Eniten vastauksia saatiin asukkailta. Myös henkilöstö, luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit vastasivat kyselyyn. Lisäksi palautetta on kerätty aluekierroksella, jolla järjestettiin tilaisuuksia sekä henkilöstölle että asukkaille.

Lausuntopalautteissa periaate siitä, että kaikissa kunnissa on sote-keskus, saa laajaa kannatusta. Monissa lausunnoissa tuodaan esiin, että liikkuvien ja sähköisten palveluiden mahdollisuuksia tulisi tarkastella rohkeasti erityisesti pienempien kuntien alueella. Luontaisten asiointisuuntien huomioimista pidetään tärkeänä.

Peruspalveluiden turvaaminen korostuu: sote-keskuksista toivotaan saatavan muun muassa sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotot, suun terveydenhuolto, neuvola ja näytteenotto. Myös erityistason palveluita toivotaan sote-keskuksiin. Digitaalinen sote-keskus kiinnostaa laajalti.

Ennaltaehkäiseviin palveluihin toivotaan panostusta. Erityisryhmien palveluiden turvaamista korostetaan. Riittävän ja osaavan henkilöstön varmistaminen nousee esiin useissa lausunnoissa. Sote-keskuksiin toivotaan helppoa yhteydenottoa ja kattavaa tietoa palveluista.

Lausuntopalautteista on laadittu kooste teemoittain. Palautteiden pohjalta valmistellaan esitys, jota aluehallitus käsittelee kokouksessaan 14.6.

Korjausliikkeitä nuorten psykiatrisen hoidon parantamiseksi

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle on annettu selvitys alaikäisten potilaiden psykiatrisen osastohoidon järjestämisestä. Johtajaylilääkäri Terhi Nevala esitteli yhdessä toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukan ja OYS Psykiatrian palvelualuejohtajan Outi Saarennon kanssa laadittua selvitystä ja toimenpiteitä, joita tilanteen parantamiseksi tehdään.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle perustetaan uusi syömishäiriöyksikkö, joka aloittaa toimintansa kesän 2023–syksyn 2024 aikana. Perustason avohoitoa ja varhaista tukea vahvistetaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta pyritään parantamaan ja palveluihin pääsyä nopeuttamaan.

Yhteistyötä parannetaan ja työjakoa selkeytetään lastensuojelun ja nuorisopsykiatrisen osaston välillä. Lisäksi yhteistyötä Oulun seudun yhteispäivystyksen, psykiatrian päivystyksen ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen välillä parannetaan niin, että jo päivystystilanteessa nuoret ohjautuvat heidän tarvettaan parhaiten vastaavan palvelun piiriin.

Syksyn 2023–kevään 2024 aikana perustetaan omaksi toiminnaksi lastensuojeluyksikkö erityisen vaativasti käyttäytyville nuorille. Lastenpsykiatrian osasto jatkaa nuoriso-osaston toiminnan tukemista hoitamalla nuorimpia varhaisnuoria.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Taloussuunnitelman 2024–2026 suunnitteluohje
  • Kuntien ja kuntayhtymien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista
  • Valtuustoaloitteet            
  • Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan siirtyminen hyvinvointiyhtymälle ja jäsenosuuksien tarkistaminen hyvinvointiyhtymässä

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 14.6.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.