Tiedote

Aluehallitus koolla: valvontasuunnitelma hyväksyttiin, käsittelyssä myös talous- ja henkilöstöasioita

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 14.3.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Uudistus etenee – talouden tilannekuva tarkentuu

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kertoi katsauksessaan hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä Pohjois-Pohjanmaalla. Muutostilanteessa monet asiat ovat keskeneräisiä ja aiheuttavat epäselvyyksiä ja kuormitusta niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin parissa. Ongelmiin on tartuttu, ja niitä ratkaistaan suunnitelmallisesti.

Strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen esitteli talouden tilannekuvaa ja siihen liittyvää rahoituksen tilannetta ja kansallisia kertaeriä. Rahoituksen tilanne ja talouden toteuma ovat tarkentuneet, mutta niihin liittyy vielä epävarmuutta. Pohteen maksuvalmiutta seurataan jatkuvasti ja turvataan erilaisilla lyhyt- ja pitkäaikaisilla lainamahdollisuuksilla.

Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kävi läpi alkuvuoden henkilöstökulujen toteumaa sekä hyvinvointialojen sopimuskorotuksia.

Koronapotilaiden hoitoon osallistuneille kertapalkkioita osana kansallista sovintoratkaisua

Osana SOTE-sopimuksen sovintoratkaisua syksyllä 2022 sovittiin, että koronapotilaiden hoitoon eräissä tehtävissä osallistuneille maksetaan 600 euron kertapalkkio. Sovintoehdotuksen mukaan kertapalkkio maksetaan paikallisneuvottelujen perusteella tietyissä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toiminnoissa.

Valtakunnallisen sovintoehdotuksen mukaan kertapalkkio maksetaan seuraavissa erikoissairaanhoidon toiminnoissa:

 • teho-osastot
 • teho-osastoihin kytkeytynyt kuvantaminen ja laboratoriotoiminta
 • kohortit eli koronavuodeosastot
 • päivystys
 • synnytysten hoito
 • ensihoito

Lisäksi kertapalkkio maksetaan henkilöstölle, joka työskenteli seuraavissa toiminnoissa:

 • kotihoidon palvelut
 • vanhusten tehostettu palveluasuminen
 • vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköt.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työnantaja ja henkilöstön edustajat ovat neuvotelleet korvauksen kohdentamisesta. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että palvelussuhde johonkin Pohteelle siirtyneeseen organisaatioon on ollut voimassa vähintään seitsemän kalenteripäivää 13.3.‒15.6.2020 välisenä aikana ja palvelussuhde Pohteelle oli voimassa 28.2.2023. Palvelussuhteen ei tarvitse olla yhtäjaksoinen vuosien 2020‒2023 välillä.

Työnantaja maksaa kertapalkkion sopimuskirjauksen mukaisesti. Kertapalkkio maksetaan 31.3.2023 palkanmaksun yhteydessä 3 894 henkilölle. Kertapalkkion saajien määrä voi tarkentua.

Valvontasuunnitelma konkretisoi omavalvontaohjelmaa

Hyvinvointialueen asukkaille järjestettyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava yhdenvertaisia, turvallisia, lainmukaisia ja laadukkaita. Hyvinvointialueella on valvontavastuu, joka koskee kaikkia hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita: omaa palvelutuotantoa, ostopalveluna ja palvelusetelillä tuotettua palvelua. Valvonnassa korostuu vastuu asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisen turvaamisesta, palvelujen laadusta sekä potilas- ja asiakasturvallisuudesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli vuoden 2023 valvontasuunnitelmaa. Omavalvontaohjelmaan kuuluva valvontasuunnitelma konkretisoi hyvinvointialueen valvonnan laatuvaatimukset, lakisääteiset valvontavelvoitteet, valvottavat kohteet ja valvonnan vastuut. Se antaa toimintalinjaukset valvonnasta vastaaville ja valvontaa toteuttaville viranhaltijoille ja työntekijöille. Valvontasuunnitelma tukee myös palveluntuottajia toiminnan kehittämisessä ja riskien hallinnassa. Keskeiset yhteistyötahot ovat Valvira ja aluehallintovirasto.

Hyvinvointialueen tavoitteena on kehittää valvonnan menetelmiä ja vaikuttavuutta siten, että valvonnan painopiste siirtyy entistä enemmän palveluntuottajien omavalvontaan ja ennakoivaan valvontaan.

Valtakunnallisen valvontaohjelman tämän vuoden painopisteet ovat hoitoon pääsy, lastensuojelu, neuvola-asetuksen toimeenpano sekä lasten ja nuorten ehkäisevä terveydenhuolto ja kotihoito. Jatkuvan seurannan painopistealueet ovat lastensuojelun työntekijäkohtaiset asiakasmäärät, hoito- ja palvelutakuut sekä henkilöstömitoitus. Näiden lisäksi hyvinvointialueen itse asettamat valvonnan painopisteet ovat omavalvonnan toteutuminen, mielenterveys- ja päihdepalvelut, asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen ja sopimusvalvonta.

PPSHP:lta Pohteelle liikkeenluovuttuneiden hoitoalan ammattitehtävien palkat yhdenmukaistetaan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen pohjalta

Entisen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) vaativien hoitoalan ammattitehtävien tehtäväkohtaiset palkat yhdenmukaistetaan huhtikuun 2023 alusta alkaen. Yhdenmukaistaminen perustuu 1.1.2019 uudistetun palkkausjärjestelmän yhteydessä laadittuun paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen. Liikkeenluovutuksen perusteella sopimus sitoo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

Pohteella on käyty paikallisneuvottelu 28.2.2023 aiemmasta, vuoden 2019 paikallisneuvottelun lopputuloksesta. Paikallisneuvottelutuloksen perusteella palkat yhdenmukaistetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä Pohteelle siirtyneillä, HOI030-hinnoitteluun kuuluvilla henkilöillä. Heitä on noin 3 500. Ryhmään kuuluvia nimikkeitä ovat muun muassa sairaanhoitaja, röntgenhoitaja, kätilö, bioanalyytikko, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, suuhygienisti ja hoitotason ensihoitaja.

Paikallisen sopimuksen perusteella palkat yhdenmukaistetaan kunkin vaativuustason korkeimpaan palkkaan. Kustannukset vuonna 2023 ovat noin 3,6 miljoonaa euroa. Aiemmin palkkoja on yhdenmukaistettu järjestelyerillä vuosina 2019‒2021.

– Entisen PPSHP:n henkilöstön osalta vaativien hoitoalan ammattitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen yhdenmukaistaminen tehdään nyt, koska vuonna 2019 hyväksytty sopimus niin velvoittaa. Laajemmin Pohteen henkilöstön palkkojen yhdenmukaistaminen toteutuu, kun uudet palkkausjärjestelmät on saatu rakennettua ja paikallisesti neuvoteltua. Tämä tapahtuu arviolta vuosien 2024‒2027 aikana, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kertoo.

Nyt yhdenmukaistettavat palkat korjataan 1.4.2023 alkaen, ja maksetaan takautuvasti viimeistään kesäkuun varsinaisen palkanmaksun yhteydessä.

Muita kokousasioita

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

 • NordLabin vuoden 2022 tilinpäätös, toimitusjohtaja Anne Piikivi
 • Uuden sairaalan C-rakennuksen suunnitelma, tekninen johtaja Ollipekka Huotari ja toimialuejohtaja Päivi Laurila
 • Yhteistoimintaneuvottelujen eteneminen, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen
 • Ateria- ja puhtauspalvelujen kehittämistoimenpiteet sekä hyvinvointialueen ateriapalveluista henkilöstöltä ja korkeakouluopiskelijoilta perittävät ateriahinnat 1.4.2023 alkaen, ateria- ja puhtauspalvelujohtaja Tanja Koski

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 28.3.2023. Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.