Tiedote

Aluehallitus koolla: hallitusohjelma raamittaa hyvinvointialueen tulevia vuosia

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 20.6.2023 viimeiseen kokoukseensa ennen kesätaukoa varapuheenjohtaja Paavo Kohon johdolla.

Hallitusohjelma tukee Pohteella jo aloitettuja uudistuksia – taloudelliset puitteet ovat tiukat

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi läpi tuoreen hallitusohjelman yhteenvetoa. Hallitusohjelmassa on useita linjauksia, jotka vaikuttavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuteen ja sen järjestämisvastuulla oleviin palveluihin.

Hallitusohjelmaan sisältyy linjauksia, joilla palvelurakenteen painopistettä siirretään korjaavista palveluista kohti varhaisempaa tukea ja apua. Ohjelma korostaa ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen palveluita, sote-integraatiota ja palvelujen saatavuuden parantamista. Mielenterveyspalvelujen saatavuus, kiireettömään hoitoon pääsy ja hoitotakuun toteutuminen ovat hallitusohjelman keskiössä ja keskeisiä myös Pohteella.

Hallitusohjelman linjausten mukaisesti yksityinen sektori otetaan vahvasti mukaan palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Hyvinvointialueelle merkittäviä muutoksia ovat muun muassa perusterveydenhuollon hoitojonojen purkaminen uuden Kela-korvausmallin avulla, palvelusetelin ja maksusitoumusten käyttöönotto, ellei palvelua ole saatavilla hoitotakuuajan sisällä sekä vammaispalveluissa henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto. Valinnanvapautta lisätään. Digitaalisen asioinnin osuutta nostetaan, ja siitä tehdään ensisijaista niiden asiakkaiden kohdalla, joille se on mahdollista.

Aikaisemmin päätetyn lainsäädännön viivästyttäminen ja muutokset ovat merkittäviä. Uusi vammaispalvelulaki astuu voimaan 1.10.2024 vaikutusten arvioinnin jälkeen. Ikäihmisten palveluissa nykyinen henkilöstömitoitus 0,65 pysyy voimassa hallituskauden ajan, ja henkilöstömitoitus 0,7 astuu voimaan vasta 1.1.2028. Kiireettömään hoitoon pääsystä seitsemässä päivästä luovutaan, mutta 14 päivää pysyy aikaisemman linjauksen ja aikataulun mukaan ennallaan. Kiireettömään hoitoon on päästävä 14 vuorokaudessa 1.9.2023 alkaen.

Hallitusohjelma pitää sisällään useita lainsäädäntömuutostarpeita: lastensuojelu, vammaispalvelulaki, terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki. Myös neuvolan, kouluterveydenhuollon ja muita lasten ja nuorten ikäluokkaan liittyviä säädöksiä päivitetään. Riittävään omaan palvelutuotantoon liittyvää sääntelyä arvioidaan. Lakimuutosten edellyttämä uusien velvoitteiden toimeenpano hyvinvointialueella käynnistyy vasta lakimuutosten jälkeen.

Sidosyksikköä koskevan sääntelyn tiukennukset, jotka koskevat in-house-yksiköissä toteutettavia tukipalveluja, ateria-, siivous-, taloushallinto- ja ICT-palveluita, koskevat merkittävästi myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

− On hyvä, että hallitusohjelmassa näkyy hyvinvointialueiden viesti siitä, että hyvinvointialueet tarvitsevat työrauhan. Hallitus ei liitä alueita toisiinsa ohi arviointimenettelyn. Jo yksi hyvinvointialueen lisärahoitusmenettely voi kuitenkin johtaa arviointimenettelyyn, muistuttaa Luoma.

Merkittävimmät linjaukset ovat kustannusten kasvun hillitseminen 1,4 miljardilla vuoteen 2027 mennessä ja hyvinvointialueiden rahoitusmalliin tehtävät kustannusten hillinnän tavoitteet. Hallitusohjelman liitteissä on kuvaus sosiaali- ja terveyspalvelujen taloutta vahvistavista toimista euroina. Nämä linjaukset tarkoittavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella jo päätettyjen sote-järjestämissuunnitelman ja tarpeenmukaisten sote-keskusten lisäksi uusia tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä päätöksiä.

Hallintosääntöä koskevaan päätökseen haetaan valituslupaa

Aluehallitus päätti hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 23.5.2023 antamaan päätökseen, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on osin lainvastainen. Hallintosäännössä ei ole päätöksen mukaan riittävän täsmällisiä kirjauksia vastaavan lääkärin tehtävistä ja toimivallasta. Valituslupaa päätettiin hakea, koska päätöksellä on kansallista merkitystä.

Hyvinvointialue hakee lainanottovaltuuden muutosta

Valtioneuvosto on päättänyt hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2024. Sen mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta. Hyvinvointialueella on kuitenkin ensi vuodelle investointitarpeita, joita ei voida rahoittaa käyttötaloudesta tai muulla tulorahoituksella.

Aluehallitus päätti hakea lainanottovaltuuden uudelleenarviointia, jotta välttämättömät investoinnit voidaan rahoittaa. Lainanottovaltuuden mahdollista muuttamista varten valtiovarainministeriö asettaa valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Arviointi perustuu hyvinvointialueen taloutta ja toimintaa koskevan tiedon perusteella tehtyyn kokonaisarvioon.

On tarpeen huomioida, että valtiovarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn, jos hyvinvointialueelle on myönnetty lisälainanottovaltuus. Arviointimenettelyn käynnistyminen ei kuitenkaan ole automaattista, vaan sitä tarkastellaan erillisessä prosessissa.

Lainanottovaltuuden mahdollisesta muuttamisesta päättää valtioneuvosto. Hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 tulee olla linjassa päätetyn lainanottovaltuuden kanssa.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset
  • Vapaa-ajan kiinteistöjen myynnin valtuutukset
  • Sähkön hankinnan kilpailuttaminen
  • Vaalan uudisrakennuksen hankesuunnittelu
  • Pohjois-Suomen YTA-alueen yhteinen kehittämishanke
  • Lausunto ARA-hakemukseen Oulu, vuokratalokohteen korkotukilaina- ja investointiavustushakemukseen, Suomen Hoiva ja Asunto Oy, Vaakunakylän Sydän, Vaakunakyläntie
  • Hankinnan käynnistäminen: Kodin turvapalvelulaitteet ja hälytysten vastaanottojärjestelmä
  • Virkojen perustaminen ikäihmisten palvelujen toimialueelle, OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialueelle ja perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS Psykiatria -toimialueelle
  • Selvitys, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella oleva pelastustoimen palvelutaso

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 15.8.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.