Tiedote

Aluehallitus etsii ratkaisuja haastavassa tilanteessa

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 20.9.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Lausuntokierroksella oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnos on herättänyt keskustelua ja huolta palveluiden tulevaisuudesta. Puheenjohtaja muistutti, että kyseessä pohjaesitys, johon voi tässä vaiheessa vaikuttaa. Lausuntojen pohjalta esitystä muokataan. Aluevaltuuston on määrä päättää suunnitelmasta 17.10.

Järjestämissuunnitelma on sekä taloudellisen kantokyvyn että henkilöstön riittävyyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämätön uudistusohjelma, jolla turvataan toimivat, yhdenvertaiset palvelut hyvinvointialueen asukkaille myös tulevaisuudessa. Jotta ihmisten peruspalveluihin voidaan panostaa, raskaammasta päästä täytyy vähentää. Puheenjohtaja toivoi haastavassa tilanteessa ratkaisukeskeisyyttä ja yhdessä rakentamista.

Aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

 • Hyvinvointialueen investointisuunnitelma ja lainanottovaltuus
 • Raahen ympärivuorokautisen päivystyksen tilanne
 • Digitaalinen sote-keskus ja etälääketieteellisen tuen keskus kotiin annettaviin palveluihin
 • Potilas- ja sosiaaliasiamiehet
 • Sosiaalipalvelujen virat
 • Sote-palvelutuotannon virkojen ja toimien perustaminen
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändi
 • Valtuustoaloitteiden käsittely

Hyvinvointialueen talous haastaa

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen esittelivät rahoituksen tilannetta, investointisuunnitelmaa ja lainanottovaltuutta. Päivittyneet rahoituslaskelmat eivät tuo muutosta haastavaan tilanteeseen. Lainanottovaltuutta voi saada vain välttämättömiin investointeihin. Hyvinvointialueelle asetetaan ehtoja talouden tasapainottamiseen ja lainanhoitokyvyn parantamiseen liittyen.

Raahen päivystykselle haetaan vuoden poikkeuslupaa

Aluehallitus päätti viime kokouksessaan, että sote-järjestämissuunnitelmaan liittyen Raahen ympärivuorokautisen päivystyksen osalta asiaan otetaan kantaa aluehallituksen kokouksessa 20.9.2022. Aluehallitus jatkoi keskustelua Raahen päivystyksen tilanteesta.

Järjestämissuunnitelmassa päätettiin linjata, että Raahen ympärivuorokautiselle päivystykselle haetaan poikkeuslupaa vuodelle 2023. Siihen liittyvä kilpailutus tehdään vuodelle 2023 ja optiona vuodelle 2024. Mahdollisen jatkohakemuksen tarve arvioidaan vuoden 2023 aikana.

Digitaalinen sote-keskus ja etälääketieteellisen tuen keskus etenevät

Digitaalista sote-keskusta ja etälääketieteellisen tuen keskusta on valmistellut työryhmä, johon kuuluvat ylilääkärit Jussi Piuva, Hanna Raittinen ja Risto Olli, johtajaylilääkäri Terhi Nevala, toimialuejohtajat Mervi Koski ja Päivi Peltokorpi sekä palvelualuejohtajat Satu Kangas, Katja Rääpysjärvi, Elina Heikkinen, Hannele Koski, Pia Piispanen ja Päivi Harju.

Digitaalisen sote-keskuksen avulla yhdenmukaistetaan digitaalisen asioinnin palveluita ja tarjotaan digitaalisen asioinnin mahdollisuutta sitä haluaville. Näin pyritään turvaamaan sote-ammattilaisten aikaa niille asiakkaille ja potilaille, jotka tarvitsevat fyysisen kohtaamisen.

Ensi vaiheessa digitaalisessa sote-keskuksessa tarjolla olevia palveluita olisivat hoidontarpeen arviointi chatissa, Omaolo-oirearvioiden käsittely, hoitajan ja lääkärin etävastaanotot ja lääkärin konsultaatio.

Etälääketieteellisen tuen keskus vahvistaa kotiin annettavia palveluita niin, että akuutit voinnin ja terveydentilan muutokset voidaan hoitaa kaikkina aikoina turvallisesti kotona.

Digitaalisen sote-keskuksen ja etälääketieteellisen tuen keskuksen palveluista osa hankitaan ostopalveluina kilpailutuksen kautta yksityiseltä palveluntuottajalta ja osa toteutetaan omana toimintana. Toimintaperiaatteet ja laatuvaatimukset ovat yhtenäiset.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat

Hyvinvointialueen on nimettävä potilas- ja sosiaaliasiavastaavia riittävästi suhteessa alueen asukaslukuun siten, että palveluja on saatavilla potilaiden ja asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti.

Sosiaalijohtaja Leena Pimperi Koivisto ja johtajaylilääkäri Terhi Nevala esittelivät potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan nykytilannetta ja ehdotusta tuleville vuosille. Ehdotuksen mukaan hyvinvointialueella toimisi sisäisen tarkastuksen yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamiesten yksikkö, joka tuottaa palvelua omana toimintana. Sosiaali- ja potilasasiavastaavat voisivat sijoittua eri toimintayksikköihin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Sosiaalipalvelujen tehtäviä yhtenäistetään

Toimialuejohtajat Leena Mämmi-Laukka ja Päivi Lauri sekä sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto esittelivät sosiaalipalvelujen virkojen kokonaisuutta. Periaatteena on, että kokonaisvirkamäärä ei kasva, vaan resurssia jaetaan toimialuejaon, palvelutarpeiden ja virkatehtävien mukaisesti.

Keskeistä on palvelujen saatavuus ja yhdenvertaisuus sekä henkilöstön osaamisen ja asiakastyön laadun vahvistaminen. Ehdotuksena on, että yhdennetyistä tehtävänkuvista luovutaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto järjestäytyy

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueet jakaantuvat palvelualueisiin, jotka jakautuvat edelleen vastuualueisiin ja vastuuyksiköihin. Suunnittelun pohjana on, että hallinto kevenee ja organisaatiosta tulee mahdollisimman matala. Sujuva toiminta ja työn johtaminen turvataan kiinnittämällä huomiota lähiesihenkilötason riittävään resursointiin. Keskeistä on sovittaa toimintaa yhteen ja varmistaa palveluketjujen sujuvuus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoon perustetaan vastuuyksikköpäällikön tehtäviä. Tehtävät laitetaan haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn tai hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti julkiseen hakuun. Virat täytetään 1.1.2023 alkaen.

Sote-tuotannon toimialueille perustetaan virkoja seuraavasti:

 • Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS psykiatria: 74 vastuuyksikköpäällikön virkaa
 • OYS sairaala- ja ensihoidon palvelut: vuodeosastohoitotyön palvelualue, 1 vastuuyksikköpäällikön virka, geriatrian ja yleislääketieteen palvelualue, 1 palvelupäällikön virka
 • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut: 37 vastuuyksikköpäällikön virkaa
 • Ikäihmisten palvelut: 103 vastuuyksikköpäällikön virkaa
 • Vammaispalvelut: 25 vastuuyksikköpäällikön virkaa
 • Sairaanhoidolliset palvelut: 6 vastuuyksikköpäällikön virkaa
 • Kuntoutuksen palvelut: 15 vastuuyksikköpäällikön virkaa

Vastuuyksiköt, joissa ei tapahdu muutoksia, siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on Pohde

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändiä ja hyväksyi brändintyön tuloksena syntyneet peruselementit. Hyvinvointialueen oheisnimeksi päätettiin Pohde.

Valtuustoaloitteiden käsittely

Valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Aluehallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Hyvinvointialueen lautakunnat voivat käsitellä tehtäväalaan kuuluvia aloitteita ja linjata niiden valmistelua.

Seuraavat kokoukset

 • Ma 26.9.2022 klo 9 – 16
 • Ti 4.10.2022 klo 9 – 16
 • To 6.-7.10.2022, YTA-alueen kokous, Kemi
 • Ti 11.10.2022 klo 9 – 16
 • Ti 18.10.2022 klo 9 – 16
 • To 3.11.2022 klo 9 – 16
 • Ti 15.11.2022 klo 9 – 16
 • Ti 22.11.2022 klo 9 – 16
 • Ke 30.11.2022 klo 9 – 16
 • Ke 7.12.2022 klo 9 – 16
 • Ti 13.12.2022 klo 9 – 16

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/