Tiedote

Valmistelun viimeinen vuosi käynnistyy

Julkaistu:

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa täysilukuisena tiistaina 11.1.2022.

Muutosjohtaja Ilkka Luoma antoi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmisteluun. Vuosittainen neuvottelu ministeriöiden ja hyvinvointialueen kesken pidetään 14.1.2022. Pohjois-Pohjanmaan erityisteemat neuvottelussa ovat:

  • Perustason palveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen
  • Ikääntyneiden palvelujärjestelmän muutostarpeet ja muutoksen keinot

Samana päivänä julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvio Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta.

Tulevaisuuden sairaala rakentuu tuottavaksi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Kati Ojala ja Tuomas Holma esittelivät Tulevaisuuden sairaalan tuottavuusohjelmaa. Ohjelma keskittyy tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantamiseen. Erityistason palveluiden tuottavuuskohteista nostettiin esiin ​vuodeosasto-, avovastaanotto- ja leikkaustoiminta. Myös geriatristen palveluiden vaikuttavuutta on tarkasteltu ja niitä parantamaan ehdotetaan toimenpiteitä.

ICT-rahoitusta saadaan tarpeisiin nähden niukasti

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle yhteensä 15 633 089,40 euroa valtionavustusta tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoskustannuksiin. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.7.2021–31.12.2025 syntyviin kustannuksiin.

Pohjois-Pohjanmaan hakema valtionavustus oli 93 080 057,11 euroa. Myöhemmin on tulossa haettavaksi toinen erä ICT-rahoitusta.

Projektisalkun hallinta- ja projektitoimistopalvelu hankitaan Istekiltä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-muutosohjelma koostuu noin 150 projektista, joiden hallinta edellyttää sekä salkunhallintaohjelmistoa että projektitoimistopalveluita. ICT-vastuuvalmistelija Ilkka Haataja esitteli hankittavan ohjelmiston ja palveluiden hankintaa. Palvelut hankitaan Istekki Oy:ltä.

Hankinnan työmääräarvioihin perustuva kokonaisarvo on enintään 600 000 euroa. Se sisältää kattavat projektitoimistopalvelut, salkunhallintaohjelmiston vuosille 2022–2023 sekä näiden käyttöönottoprojektin. Palvelut laskutetaan toteutuneen mukaan. Hankinta rahoitetaan vuoden 2022 osalta valtion ICT-avustuksesta.

Optiona sopimusta voidaan jatkaa 31.12.2023 jälkeen ja projektinhallintaohjelmistoa voidaan laajentaa myös muille hyvinvointialuevalmistelun osa-alueille. Päätökset mahdollisista optioiden käytöstä tehdään erikseen.

Hyvinvointialue ostaa UNA Oy:n osakkeita

Alueella toimivilla in house -yhtiöillä on merkittävä rooli ICT-palvelujen tuottamisessa. Hyvinvointialueen tulee olla yhtiön osakas, jotta se saa in house -aseman ja voi tehdä sidosyksikköhankintoja. Aikaisemmin on hankittu osakkeita Istekki Oy:stä, Kuntien Tiera Oy:stä ja 2M-IT:stä.

Nyt hyvinvointialue hankkii UNA Oy:n osakkeita ja käynnistää osakkeiden hankintaprosessin. Hankintakulu sisältyy ICT-rahoituksen valtionapuhakemukseen.

Kuntien Tiera Oy:n kanssa solmitaan puitesopimus asiantuntijapalveluista

Hyvinvointialueella on in house -osakkuus Kuntien Tiera Oy:ssä. Erillisten hankintojen toteuttamiseksi tarvitaan puitesopimus. Puitesopimuksessa sovitaan pääperiaatteet, joilla Kuntien Tiera Oy toimittaa palveluita hyvinvointialueelle.

Puitesopimus ei sido hyvinvointialuetta mihinkään määrään hankintoja. Puitesopimus on voimassa allekirjoituksesta 31.12.2023 saakka. Puitesopimuksella tehtävien hankintojen ennakoitu arvo vuosille 2022–2023 on 800 000 euroa.

Puitesopimuksella hankittavista palveluista tehdään erilliset toimeksiantosopimukset, joissa sovitaan kyseessä olevan palvelun yksityiskohtaisesta sisällöstä, hinnoittelusta, vastuunjaosta ja rajauksista. Hankinnat rahoitetaan valtion ICT-avustuksesta. Hankintoja ovat muun muassa alueella käytössä olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutoksissa tarvittavat asiantuntijapalvelut.

Ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämismallia selvitetään 

Ateria- ja puhtauspalveluiden vastuuvalmistelija Jari Karsikko esitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämismallin selvitystyötä.

Konsultointipalvelun tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoiset järjestämismallit ateria- ja puhdistuspalveluiden tuottamisesta hyvinvointialueella. Lisäksi tilattiin toimintasuunnitelma, joka ulottuu operatiiviseen valmisteluun maaliskuusta 2022 eteenpäin, ja lisätyö tarkemmalle kuntakohtaiselle analyysille.

Selvityksen toteuttanut Kuntamaisema suosittelee hyvinvointialueen ja kuntien yhteisten in house -yhtiöiden perustamista. Yhtiöitä tuettaisiin hyvinvointialueen omalla toiminnalla ja ostopalveluilla. Ensisijainen suositus kunnille on liittyä yhteisiin in house -yhtiöihin, jolloin nykyinen toiminta pysyy mahdollisimman laajasti entisellään ja säilyttää synergiaedut. Yhteiset yhtiöt kasvattaisivat myös resursseja ja tarjoaisivat lisämahdollisuuksia esimerkiksi kehittämiselle.

Esitetty malli on linjassa suppean poliittisen ohjausryhmän linjaratkaisun sekä kuntien alueellisten in house -yhtiöiden konseptista tekemien myönteisten periaatepäätösten kanssa. Siinä tapauksessa, että yhtiöitä ei synny tai yhtiöihin osakkaiksi sitoutuvien kuntien määrä jää alhaiseksi, edetään hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden osalta kuntakohtaisesti.

Viestintäpalveluissa hyödynnetään sairaanhoitopiirin puitesopimuksia

Hyvinvointialueen viestinnän valmistelussa hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin nykyisiä viestintäpalveluiden puitesopimuksia laajentamismahdollisuuden nojalla, kunnes hyvinvointialueen oma kilpailutus valmistuu vuoden 2022 aikana.

Hyvinvointialue sitoutuu noudattamaan puitesopimusten ehtoja, muun ohella palveluntuottajien etusijajärjestystä. Palveluntuottajien kanssa tehdään puitesopimusten laajentamista koskevat sopimukset.

Asetusluonnos kuntien ja hyvinvointialueen välisistä vuokrista

Kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueiden hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen, joka on voimassa vähintään 31.12.2025 asti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolain mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä. Lausunnon voi antaa 24.1.2022 asti. Teknisten palveluiden vastuuvalmistelija Ollipekka Huotari esitteli lausuntoluonnoksen kokouksessa.

Seuraavat kokoukset

  • Ke 26.1.2022 klo 9–12
  • To 10.2.2022 klo 9–12
  • Ke 23.2.2022 klo 9–12