Tiedote

Pohteen tulevaisuuslautakunta hyväksyi toimintaterapian palvelusetelin sääntökirjan ja palvelusetelien arvot

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.6.2024 toimintaterapian palvelusetelin sääntökirjan ja palvelusetelien arvot. Sääntökirja määrittelee hyväksymiskriteerit palveluntuottajille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 5 § mukaisesti. Sääntökirjaa noudatetaan, kun hyvinvointialue järjestää palveluja toimintaterapian asiakkaille palvelusetelilain mukaisesti. Tulevaisuuslautakunta keskusteli myös potilas- ja sosiaaliasiamiehen selvitykseen tehdyistä toimialueiden vastineista ja kiitti toimialueita reagoimisesta selvityksessä esille nousseisiin havaintoihin.

Hyvinvointialue voi tarjota toimintaterapian palveluseteliä asiakkaalle, joka täyttää palvelun myöntämisen edellytykset. Päätöksen toimintaterapian palvelusetelin myöntämisestä tekee lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä tai kuntoutustiimi. Mikäli asiakkaalle myönnetään palveluseteli, asiakas tekee palvelusta kirjallisen sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Terapia toteutetaan Pohteella laaditun kuntoutussuunnitelman pohjalta. Suunnitelmassa määritellään asiakkaan terapian tarve, käyntikerrat, niiden keston sekä muut vastaavat terapian toteuttamiseen liittyvät asiat.

Tulevaisuuslautakunnan hyväksymässä toimintaterapian palvelusetelin sääntökirjassa määritellään palvelun sisältö, vähimmäisvaatimukset sekä virheitä ja sanktiointia koskevat sisällöt. Tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan myös palvelusetelien arvot. Palveluseteli on kaikille samansuuruinen asiakkaan tuloista riippumatta, ja niiden arvot ovat seuraavat:

  • Toimintaterapia, 45 minuuttia: aikuiset 60,00 € ja lapset 73,00 €
  • Toimintaterapia, 45 minuuttia asiakkaan toimintaympäristössä: aikuiset 90,00 € ja lapset 103,00 €
  • Toimintaterapia, 60 minuuttia: aikuiset 75,00 € ja lapset 88,00 €
  • Lasten SI-terapia, 60 minuuttia: 103,00 €,
  • Toimintaterapia, 60 minuuttia asiakkaan toimintaympäristössä: aikuiset 112,00 € ja lapset 125,00 €,
  • Toimintaterapia, 90 minuuttia asiakkaan toimintaympäristössä: aikuiset 135,00 €

Lasten toimintaterapia on palvelusetelillä maksutonta eikä omavastuuosuutta muodostu. Palveluseteli kattaa lapsiasiakkaiden koko toimintaterapian. Aikuisasiakkaiden mahdollinen omavastuu muodostuu palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan määrittelemän terapiakäynnin hinnan välisestä erotuksesta. Jos terapiakäynnin hinta on korkeampi kuin palvelusetelin arvo, palveluntuottaja laskuttaa erotuksen asiakkaalta. Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, palveluntuottaja voi laskuttaa hyvinvointialueelta korkeintaan asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan.

Palveluntuottajille järjestetään elokuun aikana infotilaisuus, jossa kerrotaan toimintaterapian palvelusetelin käyttöönotosta, palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta sekä sääntökirjan sisällöstä. Infotilaisuuden jälkeen palveluntuottajille avataan palveluntuottajahaku Palse.fi-järjestelmässä, jonka kautta he voivat hakeutua Pohteen toimintaterapiapalvelun palveluseteliyrittäjiksi. Toimintaterapian palvelusetelin käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin palveluntuottajille, henkilöstölle ja asukkaille Pohteen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Toimintaterapian palvelusetelin sääntökirja löytyy kokonaisuudessaan täältä: Toimintaterapian palvelusetelin sääntökirja.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen selvityksen havaintoihin ja kehitysehdotuksiin on reagoitu

Tulevaisuuslautakunta keskusteli kokouksessaan myös Pohteen toimialueiden vastineista potilas- ja sosiaaliasiamiehen selvitykseen. Selvityksessä kerrotaan potilas- ja sosiaaliasiavastaaviin liittyvästä vuoden 2023 toiminnasta, yhteydenotoista, muistutuksista ja kanteluista. Selvitystä on käsitelty 10.4.2024 Pohteen tulevaisuuslautakunnassa, ja toimialueet ovat lautakunnan pyynnön mukaisesti laatineet vastineet selvityksen havaintoihin ja kehitysehdotuksiin.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen selvityksessä esille nousivat muun muassa hyvinvointialueen käynnistymisestä johtuvat viiveet muistutuksiin ja asiakirjapyyntöihin vastaamisessa, hoitojonoista johtuvat viiveet palveluihin pääsyssä sekä palveluiden saamiseen liittyvät erot alueella. Pohteen toimialueet ovat pyrkineet vastamaan esille nousseisiin havaintoihin esimerkiksi yhtenäistämällä käytäntöjä ja uudistamalla työnjakoa sekä kouluttamalla ja kohdentamalla paremmin henkilöstöä. Lisäksi toimialueilla on yhdenmukaistettu ja kehitetty alueen erilaisia käytäntöjä ja prosesseja. Kehittämistyö jatkuu osin edelleen. Tulevaisuuslautakunta kiitti Pohteen toimialueita selvityksen pohjalta tehdyistä toimenpiteistä, joilla parannetaan asiakkaiden palvelua.