Tiedote

Aluevaltuusto koolla: Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin, Raahen yöpäivystys lakkaa 1.1.2025

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen 17.6.2024 puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla. Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päätti, että Raahen sairaalan yöpäivystykselle ei haeta poikkeuslupaa vuodelle 2025.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi valtiovarainministeriön terveisiä hyvinvointialueiden taloustilanteesta. Tulevien vuosien menopaine on suuri, ja talouteen liittyy epävarmuuksia. Ministeriö kehottaa hyvinvointialueita valmistautumaan tuleviin muutoksiin.

Myös Pohteen tilanne on haastava. Vuoden 2024 talousarvio uhkaa kasvaa arvioidusta -60 miljoonasta eurosta. Viime vuodelta alijäämää on 72,2 miljoonaa euroa. Alijäämät on kurottava umpeen vuoden 2026 loppuun mennessä. Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton: ratkaisukeskeisellä uudistamisella ja palvelujen kehittämisellä Pohteen on mahdollista turvata sekä kestävä talous että toimivat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut alueemme nykyisille ja tuleville asukkaille.

Aluevaltuusto hyväksyi ensimmäisen toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Pohde otti järjestämis- ja tuottamisvastuun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista 1.1.2023, jolloin 19 sosiaali- ja terveydenhuollon ja kaksi pelastustoimen organisaatiota yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi. Henkilöstöä hyvinvointialueelle luovutti noin 30 organisaatiota. Pohteen ensimmäisen toimintavuoden painopiste oli toiminnan hallitussa käynnistymisessä sekä palveluiden ja rakenteiden yhtenäistämisessä ja uudistamisessa.

Hyvinvointialueiden alkutaipale oli haastava. Uuden organisaation toiminnan käynnistämisen lisäksi haasteita hyvinvointialueille aiheuttivat kasvanut hoito- ja palveluvelka, moniin ammattiryhmiin kohdistunut osaajavaje sekä ennakoitua voimakkaammin kiristynyt taloustilanne. Hyvinvointialueen sirpalemaisuus toi mukanaan erilaisia toimintakäytänteitä ja suuren määrän eri tietojärjestelmiä. Alkuvuodesta myös palkkojen maksussa ja laskutuksessa oli viiveitä.

Ensimmäisenä toimintavuonna palveluja myös kehitettiin. Kotiin annettavia palveluja vahvistettiin, ja digitaalinen sote-keskus aloitti uutena palvelumuotona. Esimerkkejä onnistuneesta kehittämistyöstä ovat myös perhekeskusmalli, etäkuntoutus ja digihoitopolut. Strategian mukaisia painopisteitä edistettiin.

Pohteen toimintatuotot vuonna 2023 olivat yhteensä 331,9 miljoonaa euroa. Tuotot toteutuivat 16,4 miljoonaa euroa arvioitua suurempina. Tähän vaikuttivat arvioitua suuremmat myynti- ja maksutuotot. Pohteen toimintakulut vuonna 2023 olivat 2,09 miljardia euroa. Henkilöstökulut olivat 1 001,6 miljoonaa, palvelujen ostot 741,3 miljoonaa euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut 172,3 miljoonaa. Vuonna 2023 Pohde myönsi avustuksia 65,1 miljoonalla eurolla. Suurimmat avustuserät kohdistuivat omaishoidon tukeen, vammaisten henkilöiden avustuksiin ja muihin lakisääteisiin avustuksiin. Avustukset sisältävät myös järjestöavustukset.

Myös arviointikertomus hyväksyttiin

Aluevaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta raportoi arviointien tulokset muun muassa Pohteen taloudesta, tavoitteiden toteutumisesta, tuloksellisuudesta sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Tarkastuslautakunta pitää Pohteen talouden tasapainottamisen toimenpiteitä ja suunnitelmia uskottavina ja riittävän laajoina. Hyvinvointialueella on tahtotila ja mahdollisuus kattaa ensimmäisten toimintavuosien aikana kertyvät alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä talouden tasapainottamisen toimenpiteiden nopeaa toimeenpanoa. Lautakunnan mukaan talouden ennustaminen onnistui Pohteella hyvin vuonna 2023.

Arviointikertomuksessa keskeisinä havaintoina nostettiin esille myös se, että Pohteen kehittämistyö on ollut aktiivista ja että hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet edistyvät. Lisäksi tarkastuslautakunnan aikaisempien suositusten mukaiset toimenpiteet ovat edenneet. Haasteita on ollut erityisesti hoito- ja palvelutakuun toteutumisessa. Henkilöstöä kuormittavat erityisesti muutokset ja niistä aiheutuva epävarmuus sekä työntekijäpula.

Tutustu arviointikertomukseen.

Raahen yöpäivystys päättyy 1.1.2025 – päivystys jatkuu iltaisin kello 22 asti

Aluevaltuusto on hyväksynyt tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman ja siihen sisältyvän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittämisen 20.11.2023. Hyväksytyn ohjelman mukaan Raahen yöpäivystyksestä tehdään vuoden 2024 aikana päätös muun muassa vaikuttavuusarvioinnin perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 21.5.2024 hallituksen esityksen sairaala- ja päivystysverkosta. Siinä esitetään, että poikkeusluvalla ylläpidetty ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys loppuisi Raahessa 1.1.2026. Esityksen tavoitteena on tasapainottaa julkista taloutta ja vastata terveydenhuollon työntekijäpulaan.

Aluevaltuusto kävi vilkasta keskustelua Raahen ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatkosuunnitelmista. Valtuusto hyväksyi esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tarkentamisesta ja sen mukaisesti:

  1. Raahen perusterveydenhuollon ympärivuorokautiseen päivystykseen ei haeta poikkeuslupaa vuodelle 2025, ja Raahen perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys lakkautetaan 1.1.2025 alkaen.
  2. Raahessa järjestetään vastaanotto kiireellistä hoidontarpeen arviointia ja hoitoa varten päivisin ja iltaisin kello 22 asti vuoden jokaisena päivänä. Kiirevastaanoton järjestäminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan omilla lääkäreillä ja tarvittaessa ostopalvelujen turvin yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Esityksen hyväksymisestä äänestettiin. Kokouksessa tehtiin kannatettu esitys, jonka mukaan päätösesitykseen lisätään, että päivystykselle haetaan jatkolupaa, mikäli valtioneuvosto osoittaa sille erillismäärärahan 1.10. mennessä sekä muuttaa kehysriihen päätöksen Raahen yöpäivystyksen lakkautumisesta.

Lisäksi esitettiin, että yöpäivystykselle haetaan poikkeuslupaa vuodelle 2025.

Näistä esityksistä ensimmäinen sai enemmän kannatusta äänin 56–18, 5 tyhjää. Toisessa äänestyksessä aluehallituksen pohjaesitys sai enemmän kannatusta kuin edellisen äänestyksen voittanut esitys äänin 56–22, 1 tyhjä.

Muutosesitysten kaaduttua esitettiin myös toimenpidealoite, jonka mukaan Raahessa tarjotaan päivystyksen kaltaista kiireellistä tutkimusta ja hoitoa kello 7–22 vuoden jokaisena päivänä. Toimenpidealoite hylättiin äänin 22–57. Asian katsottiin olevan huomioitu aluehallituksen esityksessä.

Raahen yöpäivystystä on käsitelty myös aluehallituksen ja tulevaisuuslautakunnan kokouksissa. Lue lisää toimielinten tiedotteista.

Aluehallitus:

https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/aluehallitus-koolla-raahen-ymparivuorokautisen-perusterveydenhuollon-paivystyksen-jatko-aluevaltuuston-kasittelyyn/

Tulevaisuuslautakunta:

https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/jatkosuunnitelma-raahen-yopaivystyksesta-etenee-tulevaisuuslautakunnasta-aluehallituksen-ja-aluevaltuuston-paatettavaksi/

Muut kokousasiat

Aluevaltuusto kuuli myös infon Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2024–2025. Valtuusto päättää suunnitelmasta seuraavassa kokouksessaan syyskuussa. Lisäksi aluevaltuusto päätti kokouksessaan muun muassa seuraavista asioista:

  • Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen ja määrärahan siirto
  • Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksu 1.8.2024 alkaen
  • Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksu 1.8.2024 alkaen
  • Sosiaalihuoltolain mukaisen kotihoidon asiakasmaksujen päivittäminen 1.7.2024 alkaen: säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu voidaan keskeyttää omaisen vastatessa hoidosta
  • Valtuustoaloitteet

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 16.9.2024.

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan. 

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille